Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
04.10.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 472 223 € 1 306 148 € 1 155 629 € 689 875 € 1 508 882 € 543 057 € 47 726 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
202 773 € 145 353 € 108 775 € 17 591 € 888 432 € 235 479 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
1 222 € 2 199 € 3 177 € 4 154 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
1 222€ 2 199€ 3 177€ 4 154€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
201 551 € 143 154 € 105 598 € 13 437 € 888 432 € 235 479 €
012
A.II.1
Pozemky
65 022€ 55 650€ 55 650€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
100 678€ 78 245€ 49 948€ 13 437€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
17 905€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
15 029€ 9 259€ 841 944€ 235 479€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 917€ 46 488€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 265 778 € 1 157 055 € 1 046 175 € 672 209 € 620 431 € 304 983 € 47 683 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
971 312 € 727 863 € 709 914 € 435 940 € 441 458 € 226 509 € 37 978 €
032
B.I.1
Materiál
431 750€ 296 707€ 257 087€ 64 702€ 162 706€ 115 894€ 14 702€
034
B.I.3
Výrobky
531 142€ 407 222€ 359 149€ 293 694€ 237 145€ 83 035€
036
B.I.5
Tovar
8 420€ 23 934€ 93 678€ 77 544€ 41 607€ 27 580€ 23 276€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
211 590 € 256 456 € 251 647 € 112 247 € 105 912 € 54 301 € 5 182 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
78 206€ 43 944€ 147 946€ 98 672€ 38 915€ 19 363€ 304€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
45 839€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
16 605€ 5 559€ 12 577€ 707€ 65 120€ 33 418€ 3 366€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
116 779€ 161 114€ 91 124€ 12 868€ 1 877€ 1 520€ 1 512€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
82 876 € 172 736 € 84 614 € 124 022 € 73 061 € 24 173 € 4 523 €
056
B.IV.1
Peniaze
427€ 4 595€ 1 234€ 1 273€ 678€ 11 076€ 846€
057
B.IV.2
Účty v bankách
82 449€ 168 141€ 83 380€ 122 749€ 72 383€ 13 097€ 3 677€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 672 € 3 740 € 679 € 75 € 19 € 2 595 € 43 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 672€ 3 740€ 679€ 75€ 19€ 2 595€ 43€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 472 223 € 1 306 148 € 1 155 629 € 689 875 € 1 508 882 € 543 057 € 47 726 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
486 414 € 465 332 € 344 839 € 150 945 € 371 048 € -61 357 € -27 075 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
280 000 € 280 000 € 280 000 € 280 000 € 629 369 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
280 000€ 280 000€ 280 000€ 280 000€ 629 369€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
179 832 € 59 339 € -134 055 € -263 321 € -66 357 € -32 075 € -2 588 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
443 153€ 322 660€ 129 266€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-263 321€ -263 321€ -263 321€ -263 321€ -66 357€ -32 075€ -2 588€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
21 082 € 120 493 € 193 894 € 129 266 € -196 964 € -34 282 € -29 487 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
985 809 € 840 816 € 810 790 € 538 930 € 1 137 834 € 604 414 € 74 801 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
19 848 € 10 227 € 7 364 € 3 791 € 1 219 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
7 925€ 7 727€ 3 864€ 2 291€ 1 219€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
11 923€ 2 500€ 3 500€ 1 500€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 200 € 852 € 471 € 231 € 52 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 200€ 852€ 471€ 231€ 52€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
365 742 € 431 228 € 466 061 € 494 745 € 795 163 € 604 414 € 74 801 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
54 237€ 81 449€ 92 424€ 43 176€ 51 500€ 48 819€ 3 676€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
301 763€ 335 603€ 357 603€ 422 029€ 738 803€ 543 935€ 71 125€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
4 543€ 5 611€ 3 020€ 1 709€ 1 197€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 749€ 3 574€ 1 839€ 985€ 649€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 076€ 4 991€ 11 175€ 26 846€ 3 014€ 960€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 374€ 10 700€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
4 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
599 019 € 398 509 € 332 894 € 40 163 € 341 400 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
73 987€ 59 941€ 37 191€ 10 062€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
525 032€ 338 568€ 295 703€ 30 101€ 341 400€