Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Realdealcyclephile, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 839 663€ 1 706 207€ 1 867 523€ 1 766 559€ 1 186 663€ 538 095€ 112 919€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 991 860 € 1 842 135 € 1 918 480 € 1 839 442 € 2 459 551 € 718 394 € 188 806 € 11 581 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
438 227€ 317 513€ 396 922€ 271 424€ 162 548€ 99 354€ 62 965€ 11 043€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
2 358 792€ 1 366 964€ 1 442 201€ 1 467 172€ 989 920€ 435 881€ 49 954€
05
III.
Tržby z predaja služieb
42 644€ 21 730€ 28 400€ 27 963€ 34 195€ 2 860€ 343€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
131 853€ 123 920€ 48 073€ 65 455€ 56 550€ 177 854€ 75 688€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
6 417€ 1 207 341€ 259€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
13 927€ 12 008€ 2 884€ 7 428€ 8 997€ 2 186€ 199€ 195€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 213 199 € 1 780 866 € 1 758 988 € 1 591 453 € 2 296 537 € 904 363 € 221 381 € 40 875 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
227 787€ 175 349€ 213 979€ 124 205€ 99 698€ 61 099€ 28 994€ 5 851€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
717 045€ 300 036€ 393 546€ 445 357€ 354 373€ 360 516€ 63 378€ 7 421€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 908 227€ 1 104 180€ 1 022 102€ 941 907€ 582 560€ 449 624€ 127 156€ 24 034€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
187 242 € 89 438 € 100 313 € 61 702 € 45 371 € 12 727 €
16
E.1.
Mzdové náklady
132 995€ 61 882€ 70 254€ 43 571€ 32 287€ 9 526€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
46 786€ 21 746€ 24 446€ 14 619€ 10 573€ 3 022€
19
E.4.
Sociálne náklady
7 461€ 5 810€ 5 613€ 3 512€ 2 511€ 179€
20
F.
Dane a poplatky
1 577€ 685€ 564€ 349€ 24€ 16€ 20€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
46 986€ 29 232€ 17 672€ 11 364€ 3 421€ 1 086€ 994€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
46 986€ 29 232€ 17 672€ 11 364€ 3 421€ 1 086€ 994€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 028€ 1 207 573€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
121 307€ 81 946€ 10 812€ 6 569€ 3 517€ 19 311€ 1 837€ 2 555€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-221 339 € 61 269 € 159 492 € 247 989 € 163 014 € -185 969 € -32 575 € -29 294 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
118 457 € 250 562 € 285 969 € 320 545 € 206 582 € -155 290 € -30 921 € -25 920 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 412 € 2 672 € 529 € 134 € 51 € 157 € 23 € 198 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 3 € 1 € 10 € 16 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 3€ 1€ 10€ 16€
42
XII.
Kurzové zisky
3 412€ 2 672€ 529€ 133€ 48€ 156€ 13€ 182€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
79 815 € 24 385 € 14 896 € 11 830 € 7 073 € 8 271 € 769 € 389 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
12 100 € 15 790 € 10 118 € 4 656 € 3 886 € 1 521 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
12 100€ 15 790€ 10 118€ 4 656€ 3 886€ 1 521€
52
O.
Kurzové straty
4 687€ 1 669€ 401€ 1 900€ 892€ 2 863€ 383€ 95€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
63 028€ 6 926€ 4 377€ 5 274€ 2 295€ 3 887€ 386€ 294€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-76 403 € -21 713 € -14 367 € -11 696 € -7 022 € -8 114 € -746 € -191 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-297 742 € 39 556 € 145 125 € 236 293 € 155 992 € -194 083 € -33 321 € -29 485 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
18 474 € 24 632 € 42 399 € 26 726 € 2 881 € 961 € 2 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
18 474€ 24 632€ 42 399€ 26 726€ 2 881€ 961€ 2€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-297 742 € 21 082 € 120 493 € 193 894 € 129 266 € -196 964 € -34 282 € -29 487 €