Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 014 744 € 855 271 € 763 262 € 668 470 € 698 720 € 632 890 € 380 129 € 136 825 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 004 771 € 841 388 € 748 362 € 653 610 € 684 787 € 618 207 € 380 122 € 136 552 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
817 € 1 699 € 1 731 € 817 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
817€ 817€ 817€ 817€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
882€ 914€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
804 905 € 720 237 € 690 851 € 623 690 € 678 441 € 595 570 € 308 347 € 118 902 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
427 088 € 338 227 € 286 166 € 235 151 € 304 275 € 507 208 € 185 390 € 41 912 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
427 088€ 338 227€ 286 166€ 235 151€ 304 275€ 507 208€ 185 390€ 41 912€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
180 784€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 096€ 5 668€ 19 074€ 9 887€ 17 305€ 16 351€ 21 498€ 29 575€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
371 721€ 376 342€ 385 611€ 197 868€ 356 861€ 72 011€ 101 459€ 47 415€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
199 866 € 121 151 € 57 511 € 29 920 € 5 529 € 20 938 € 70 044 € 16 833 €
072
B.V.1.
Peniaze
162 705€ 89 111€ 35 991€ 4 483€ 3 432€ 7 566€ 2 600€ 1 468€
073
B.V.2.
Účty v bankách
37 161€ 32 040€ 21 520€ 25 437€ 2 097€ 13 372€ 67 444€ 15 365€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
9 973 € 13 883 € 14 900 € 14 860 € 13 933 € 14 683 € 7 € 273 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
9 973€ 13 883€ 14 900€ 14 860€ 13 933€ 14 683€ 7€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
273€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 014 744 € 855 271 € 763 262 € 668 470 € 698 720 € 632 890 € 380 129 € 136 825 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-206 687 € -222 791 € -253 043 € -285 468 € -329 534 € -434 015 € -450 730 € -440 193 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-323 290 € -353 542 € -385 967 € -430 034 € -536 435 € -550 730 € -540 194 € -4 228 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-323 290€ -353 542€ -385 967€ -430 034€ -536 435€ -550 730€ -540 194€ -4 228€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
16 103 € 30 251 € 32 424 € 44 066 € 106 401 € 16 715 € -10 536 € -535 965 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 221 431 € 1 078 062 € 1 016 305 € 953 938 € 1 028 254 € 1 066 905 € 830 859 € 576 781 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
361 € 145 € 156 € -6 € -6 € 9 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
361€ 145€ 156€ -6€ -6€ 9€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 114 761 € 1 043 418 € 750 167 € 952 550 € 1 028 098 € 1 058 611 € 822 365 € 575 107 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
746 507 € 725 220 € 471 158 € 705 438 € 785 222 € 819 778 € 525 423 € 277 267 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
746 507€ 725 220€ 471 158€ 705 438€ 785 222€ 819 778€ 525 423€ 277 267€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 659€ 4 666€ 3 520€ 2 344€ 2 144€ 911€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 010€ 2 929€ 2 187€ 1 520€ 1 410€ 604€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
600€ 618€ 3 317€ 3 263€ 3 317€ 2 928€ 1 036€ 228€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
359 985€ 309 985€ 269 985€ 239 985€ 236 005€ 235 905€ 295 906€ 296 097€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 163 € 2 078 € 1 644 € 1 243 € 300 € 500 € 1 665 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 163€ 2 078€ 1 644€ 1 243€ 1 665€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
300€ 500€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
103 146€ 32 566€ 264 494€ 8 000€ 8 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
237 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
237€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé