Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SOVIA s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
-
-
-
-
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
45 871€ 43 518€ 13 368€ 890€ 3 500€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
45 880 € 43 518 € 13 368 € 890 € 3 500 € 2 500 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
45 872€ 43 518€ 13 368€ 890€ 3 500€ 2 500€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
18 581 € 27 289 € 11 505 € 965 € 1 415 € 835 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 526€ 11 589€ 1 666€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 296€ 925€ 2 808€ 932€ 1 415€ 408€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
59€ 487€ 51€ 33€ 427€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
11 702€ 11 703€ 5 067€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
11 702€ 11 703€ 5 067€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 998€ 2 585€ 1 913€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
27 299 € 16 229 € 1 863 € -75 € 2 085 € 1 665 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
43 050 € 31 004 € 8 894 € -42 € 2 085 € 2 092 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
13 938 € 13 917 € 13 911 € 167 € 75 € 27 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
13 838 € 13 800 € 13 800 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
13 838€ 13 800€ 13 800€
52
O.
Kurzové straty
11€ 1€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
100€ 117€ 111€ 156€ 75€ 26€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-13 938 € -13 917 € -13 911 € -167 € -75 € -27 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
13 361 € 2 312 € -12 048 € -242 € 2 010 € 1 638 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 621 € 1 041 € 16 € 960 € 377 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 621€ 1 041€ 16€ 960€ 377€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
10 740 € 1 271 € -12 064 € -242 € 1 050 € 1 261 €