Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EG STS, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
12 625 022€ 12 037 250€ 12 970 087€ 3 884 728€ 0€ 2 400€ 2 292€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
15 694 337 € 12 093 660 € 14 095 128 € 3 884 728 € 491 € 2 400 € 2 292 € 0 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
520 108€ 1 986€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
12 104 914€ 12 035 264€ 12 970 087€ 3 884 728€ 0€ 2 400€ 2 292€ 0€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 067 157€ 45 294€ 1 112 781€ 0€ 0€ 0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 158€ 11 116€ 12 260€ 491€ 0€ 0€ 0€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
15 624 256 € 12 005 813 € 13 850 206 € 3 404 841 € 4 658 € 6 005 € 0 € 155 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
515 507€ 1 860€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 948 763€ 2 736 840€ 2 680 071€ 679 340€ 0€ 0€ 0€ 0€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
14
D.
Služby
7 711 613€ 8 375 087€ 9 244 712€ 2 627 907€ 71€ 5€ 0€ 155€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
29 301 € 3 602 € 27 979 € 13 552 € 0 € 0 € 0 € 0 €
16
E.1.
Mzdové náklady
19 528€ 1 719€ 19 969€ 8 703€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
6 874€ 605€ 7 029€ 3 064€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 899€ 1 278€ 981€ 1 785€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
F.
Dane a poplatky
4 658€ 5 764€ 7 159€ 25€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 268 379€ 817 118€ 685 816€ 80 478€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 268 379€ 817 118€ 685 816€ 80 478€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 100 780€ 28 539€ 1 169 031€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 730€ 0€ 10 707€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
43 525€ 37 003€ 24 731€ 3 539€ 4 587€ 6 000€ 0€ 0€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
70 081 € 87 847 € 244 922 € 479 887 € -4 167 € -3 605 € 2 292 € -155 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 449 139 € 923 463 € 1 045 304 € 577 481 € -71 € 2 395 € 2 292 € -155 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
67 009 € 38 880 € 22 405 € 2 434 € 85 € 85 € 80 € 37 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
65 759 € 37 954 € 21 476 € 1 272 € 0 € 0 € 0 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
65 759€ 37 954€ 21 476€ 1 272€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
O.
Kurzové straty
1€ 1€ 14€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 249€ 925€ 915€ 1 162€ 85€ 85€ 80€ 37€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-67 009 € -38 880 € -22 405 € -2 434 € -85 € -85 € -80 € -37 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 072 € 48 967 € 222 517 € 477 453 € -4 252 € -3 690 € 2 212 € -192 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
26 846 € 15 553 € 49 623 € 104 656 € 480 € 480 € 480 € 0 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
-906€ 59 992€ 104 656€ 480€ 480€ 480€ 0€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
27 752€ 15 553€ -10 369€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-23 774 € 33 414 € 172 894 € 372 797 € -4 732 € -4 170 € 1 732 € -192 €