Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PT SERVIS, s.r.o. [zrušená]

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.02.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
429 447 € 429 447 € 429 447 € 429 447 € 143 354 € 173 166 € 287 929 € 297 900 € 109 429 € 91 076 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
386 944 € 386 944 € 386 944 € 386 944 € 112 937 € 133 768 € 242 168 € 220 352 € 87 740 € 69 262 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
11 944 € 11 944 € 11 944 € 11 944 € 112 937 € 133 768 € 242 168 € 220 352 € 87 740 € 69 262 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
11 944€ 11 944€ 11 944€ 11 944€ 72 204€ 73 829€ 74 316€ 10 806€ 28 000€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
40 733€ 59 939€ 167 852€ 160 796€ 76 934€ 41 262€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
59 556€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
375 000 € 375 000 € 375 000 € 375 000 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
375 000€ 375 000€ 375 000€ 375 000€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
42 503 € 42 503 € 42 503 € 42 503 € 30 417 € 39 398 € 45 761 € 77 548 € 21 689 € 21 814 €
015
B.I.
Zásoby
5 322€ 9 822€ 410€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
7 952 € 7 952 € 7 952 € 7 952 € 8 942 € 16 421 € 31 139 € 46 175 € 17 323 € 11 616 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
5 042€ 5 042€ 5 042€ 5 042€ 6 032€ 13 511€ 28 071€ 32 433€ 17 198€ 5 820€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
10 742€ 5 752€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
2 910€ 2 910€ 2 910€ 2 910€ 2 910€ 2 910€ 3 068€ 3 000€ 125€ 44€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
34 551 € 34 551 € 34 551 € 34 551 € 21 475 € 22 977 € 9 300 € 21 551 € 4 366 € 9 788 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
34 551€ 34 551€ 34 551€ 34 551€ 21 475€ 22 977€ 9 300€ 21 551€ 4 366€ 9 788€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
429 447 € 429 447 € 429 447 € 429 447 € 143 354 € 173 166 € 287 929 € 297 900 € 109 429 € 91 076 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
325 307 € 325 318 € 325 465 € 325 725 € -52 175 € -43 403 € -29 232 € 57 222 € 73 688 € 7 369 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
436 124€ 436 124€ 436 124€ 436 124€ 61 124€ 61 124€ 61 124€ 61 124€ 61 124€
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-116 306€ -116 159€ -115 899€ -118 799€ -110 986€ -95 992€ -9 402€ 7 064€ 1 869€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-11 € -147 € -260 € 2 900 € -7 813 € -14 035 € -86 454 € -16 466 € 5 195 € 2 369 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
104 140 € 104 129 € 103 982 € 103 722 € 195 529 € 216 569 € 317 161 € 240 678 € 35 741 € 83 707 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
5 318€ 5 318€ 5 318€ 5 318€ 53 072€ 73 206€ 10€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
-2 153€ -2 153€ -2 153€ -2 153€ 39 006€ 39 683€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
21 187 € 21 176 € 21 029 € 20 769 € 23 663 € 23 891 € 156 425 € 189 222 € 35 741 € 83 677 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
52 137€ 52 123€ 52 123€ 52 370€ 52 201€ 53 152€ 27 785€ 12 020€ 15 552€ 12 233€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 183€ 1 183€ 1 183€ 1 183€ 5 172€ 4 757€ 1 147€ 232€ 184€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 678€ 2 680€ 2 709€ 2 761€ 1 835€ 1 527€ 3 935€ 1 263€ 2 040€ 294€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
-34 811€ -34 810€ -34 986€ -35 545€ -35 545€ -35 545€ 123 558€ 175 707€ 17 965€ 71 150€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
30€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
53 388€ 53 388€ 53 388€ 53 388€ 53 388€ 53 389€ 137 726€ 23 956€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
26 400€ 26 400€ 26 400€ 26 400€ 26 400€ 26 400€ 23 000€ 27 500€