Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Internet and Property Investments s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
-
-
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
30 000€ 27 600€ 49 521€ 47 000€ 17 950€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
30 000 € 27 600 € 49 521 € 47 000 € 17 950 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
13 021€
05
III.
Tržby z predaja služieb
30 000€ 27 600€ 36 500€ 47 000€ 17 950€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
29 559 € 86 266 € 30 207 € 45 448 € 46 709 € 18 571 € 273 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
220€ 14 269€ 929€ 12 110€ 2 316€ 405€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
3 100€ 3 235€ 3 008€ 7 473€ 18 951€ 17 898€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
228€ 121€ 104€ 266€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
25 759€ 25 761€ 25 761€ 25 761€ 25 338€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
25 759€ 25 761€ 25 761€ 25 761€ 25 338€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
252€ 43 001€ 388€ 104€ 2€ 273€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-29 559 € -56 266 € -2 607 € 4 073 € 291 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-3 320 € 12 496 € 23 663 € 29 938 € 25 733 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 € 50 984 € 712 € 324 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
50 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 976 € 712 € 324 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
2€ 976€ 712€ 324€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
8€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
78 € 13 € 166 € 166 € 150 206 € 217 € 59 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
150 000€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
3€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
78€ 13€ 166€ 163€ 206€ 217€ 59€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-78 € -13 € -166 € -164 € -99 222 € 495 € 265 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-29 637 € -56 279 € -2 773 € 3 909 € -98 931 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
480 € 480 € 480 € 480 € 570 € 62 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
480€ 480€ 480€ 480€ 570€ 62€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-29 637 € -56 759 € -3 253 € 3 429 € -99 411 €