Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovak Training Academy, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.04.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
40 510 267 € 42 311 567 € 18 201 616 € 11 408 029 € 165 118 € 475 292 € 107 312 € 81 304 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
28 870 527 € 31 025 667 € 15 773 465 € 5 332 679 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
1 071 125 € 1 944 696 € 2 552 247 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
1 071 125€ 1 944 696€ 2 552 247€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
27 274 530 € 28 856 099 € 13 137 875 € 4 976 039 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
1 667 321€ 1 102 299€ 595 643€ 55 657€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
24 079 391€ 20 358 377€ 7 995 207€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 236 222€ 7 105 423€ 165 509€ 4 311 261€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
291 596€ 290 000€ 4 381 516€ 609 121€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
524 872 € 224 872 € 83 343 € 356 640 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
224 872€ 224 872€ 83 343€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
300 000€ 356 640€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
10 935 850 € 9 755 429 € 1 812 140 € 5 971 926 € 165 118 € 475 292 € 107 312 € 81 304 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
2 201 110 € 1 788 453 € 513 €
032
B.I.1
Materiál
687 127€ 513€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
1 513 983€ 1 788 453€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
428 075 € 452 636 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
428 075€ 452 636€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
8 199 823 € 7 469 943 € 1 381 423 € 5 185 252 € 130 808 € 62 680 € 106 799 € 81 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
7 018 269€ 3 700 216€ 1 114 630€ 724 169€ 32 849€ 60 881€ 28 016€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
123 147€ 264 384€ 64€ 83 800€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 054 459€ 3 767 343€ 967 659€ 14 111€ 1 799€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 948€ 2 384€ 2 409€ 3 493 360€ 48€ 78 783€ 81 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
106 842 € 44 397 € 430 204 € 786 674 € 34 310 € 412 612 € 513 € 304 €
056
B.IV.1
Peniaze
15 878€ 171€ 4 424€ 276€ 627€ 726€ 123€ 84€
057
B.IV.2
Účty v bankách
90 964€ 44 226€ 425 780€ 786 398€ 33 683€ 411 886€ 390€ 220€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
703 890 € 1 530 471 € 616 011 € 103 424 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
923€ 923€ 3 658€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
202 745€ 166 565€ 612 353€ 103 424€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
500 222€ 1 362 983€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
40 510 267 € 42 311 567 € 18 201 616 € 11 408 029 € 165 118 € 475 292 € 107 312 € 81 304 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 326 020 € 567 106 € 1 366 586 € 757 274 € 156 720 € 45 482 € 76 241 € 81 169 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
166 000 € 166 000 € 166 000 € 166 000 € 166 000 € 0 € 83 800 € 83 800 €
069
A.I.1
Základné imanie
166 000€ 166 000€ 166 000€ 166 000€ 166 000€ 166 000€ 166 000€ 83 800€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-166 000€ -82 200€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
1 897 890 € 1 897 890 € 2 072 361 € 1 150 000 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
2 491 288€ 2 491 288€ 2 491 288€ 1 150 000€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-593 398€ -593 398€ -418 927€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 652 € 2 652 € 2 652 € 2 652 € 2 652 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 652€ 2 652€ 2 652€ 2 652€ 2 652€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 926 609 € -1 574 042 € -561 378 € -11 932 € 482 € -7 559 € -2 631 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
75 087€ 482€ 482€ 482€ 482€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 001 696€ -1 574 524€ -561 860€ -12 414€ -7 559€ -2 631€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
2 186 087 € 74 606 € -313 049 € -549 446 € -12 414 € 53 041 € -4 928 € -2 631 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
35 504 074 € 40 362 311 € 16 835 030 € 10 650 755 € 8 398 € 429 810 € 31 071 € 135 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
82 149 € 127 493 € 3 814 € 1 330 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
33 081€ 15 183€ 1 314€ 1 330€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
49 068€ 112 310€ 2 500€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
12 358 € 21 791 € 216 € 39 € 32 € 23 € 49 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 306€ 1 194€ 216€ 39€ 32€ 23€ 49€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
9 052€ 20 597€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
23 364 791 € 26 676 487 € 10 024 942 € 3 650 716 € 8 366 € 429 787 € 29 692 € 135 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
11 358 084€ 14 809 777€ 7 581 506€ 1 132 704€ 2 901€ 409 165€ 459€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
10 996 570€ 11 502 257€ 2 512 550€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
2 430 696€ 19 246€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
166 000€ 166 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
41 414€ 23 495€ 3 098€ 84€ 86€ 296€ 5 414€ 70€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
28 974€ 16 706€ 2 507€ 58€ 59€ 28€ 3 379€ 49€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
730 642€ 141 290€ 1 835€ 20€ 20€ 14 998€ 1 194€ 16€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
43 107€ 16 962€ 5 300€ 5 300€ 5 300€ 5 300€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
12 044 776 € 13 536 540 € 6 806 058 € 7 000 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
7 435 905€ 5 558 372€ 4 612 115€ 5 472 724€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
4 608 871€ 7 978 168€ 2 193 943€ 1 527 276€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
2 680 173 € 1 382 150 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
292 150€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 680 173€ 1 090 000€