Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovak Training Academy, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.04.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
42 311 567 € 18 201 616 € 11 408 029 € 165 118 € 475 292 € 107 312 € 81 304 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
31 025 667 € 15 773 465 € 5 332 679 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
1 944 696 € 2 552 247 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
1 944 696€ 2 552 247€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
28 856 099 € 13 137 875 € 4 976 039 €
013
A.II.2
Stavby
1 102 299€ 595 643€ 55 657€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
20 358 377€ 7 995 207€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
7 105 423€ 165 509€ 4 311 261€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
290 000€ 4 381 516€ 609 121€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
224 872 € 83 343 € 356 640 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
224 872€ 83 343€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
356 640€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
9 755 429 € 1 812 140 € 5 971 926 € 165 118 € 475 292 € 107 312 € 81 304 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 788 453 € 513 €
032
B.I.1
Materiál
513€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
1 788 453€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
452 636 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
452 636€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
7 469 943 € 1 381 423 € 5 185 252 € 130 808 € 62 680 € 106 799 € 81 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 700 216€ 1 114 630€ 724 169€ 32 849€ 60 881€ 28 016€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
264 384€ 64€ 83 800€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 767 343€ 967 659€ 14 111€ 1 799€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 384€ 2 409€ 3 493 360€ 48€ 78 783€ 81 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
44 397 € 430 204 € 786 674 € 34 310 € 412 612 € 513 € 304 €
056
B.IV.1
Peniaze
171€ 4 424€ 276€ 627€ 726€ 123€ 84€
057
B.IV.2
Účty v bankách
44 226€ 425 780€ 786 398€ 33 683€ 411 886€ 390€ 220€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 530 471 € 616 011 € 103 424 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
923€ 3 658€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
166 565€ 612 353€ 103 424€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 362 983€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
42 311 567 € 18 201 616 € 11 408 029 € 165 118 € 475 292 € 107 312 € 81 304 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
567 106 € 1 366 586 € 757 274 € 156 720 € 45 482 € 76 241 € 81 169 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
166 000 € 166 000 € 166 000 € 166 000 € 0 € 83 800 € 83 800 €
069
A.I.1
Základné imanie
166 000€ 166 000€ 166 000€ 166 000€ 166 000€ 166 000€ 83 800€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-166 000€ -82 200€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 897 890 € 2 072 361 € 1 150 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
2 491 288€ 2 491 288€ 1 150 000€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-593 398€ -418 927€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 652 € 2 652 € 2 652 € 2 652 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 652€ 2 652€ 2 652€ 2 652€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 574 042 € -561 378 € -11 932 € 482 € -7 559 € -2 631 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
482€ 482€ 482€ 482€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 574 524€ -561 860€ -12 414€ -7 559€ -2 631€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
74 606 € -313 049 € -549 446 € -12 414 € 53 041 € -4 928 € -2 631 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
40 362 311 € 16 835 030 € 10 650 755 € 8 398 € 429 810 € 31 071 € 135 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
127 493 € 3 814 € 1 330 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
15 183€ 1 314€ 1 330€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
112 310€ 2 500€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
21 791 € 216 € 39 € 32 € 23 € 49 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 194€ 216€ 39€ 32€ 23€ 49€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
20 597€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
26 676 487 € 10 024 942 € 3 650 716 € 8 366 € 429 787 € 29 692 € 135 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
14 809 777€ 7 581 506€ 1 132 704€ 2 901€ 409 165€ 459€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
11 502 257€ 2 512 550€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
2 430 696€ 19 246€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
166 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
23 495€ 3 098€ 84€ 86€ 296€ 5 414€ 70€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
16 706€ 2 507€ 58€ 59€ 28€ 3 379€ 49€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
141 290€ 1 835€ 20€ 20€ 14 998€ 1 194€ 16€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
16 962€ 5 300€ 5 300€ 5 300€ 5 300€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
13 536 540 € 6 806 058 € 7 000 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
5 558 372€ 4 612 115€ 5 472 724€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
7 978 168€ 2 193 943€ 1 527 276€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 382 150 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
292 150€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 090 000€