Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovak Training Academy, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.04.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
40 510 267 € 42 311 567 € 18 201 616 € 11 408 029 € 165 118 € 475 292 € 107 312 € 81 304 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
28 870 527 € 31 025 667 € 15 773 465 € 5 332 679 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 071 125 € 1 944 696 € 2 552 247 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
1 071 125€ 1 944 696€ 2 552 247€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
27 274 530 € 28 856 099 € 13 137 875 € 4 976 039 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
1 667 321€ 1 102 299€ 595 643€ 55 657€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
24 079 391€ 20 358 377€ 7 995 207€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 236 222€ 7 105 423€ 165 509€ 4 311 261€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
291 596€ 290 000€ 4 381 516€ 609 121€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
524 872 € 224 872 € 83 343 € 356 640 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
224 872€ 224 872€ 83 343€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
300 000€ 356 640€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
10 935 850 € 9 755 429 € 1 812 140 € 5 971 926 € 165 118 € 475 292 € 107 312 € 81 304 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 201 110 € 1 788 453 € 513 €
035
B.I.1
Materiál
687 127€ 513€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
1 513 983€ 1 788 453€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
428 075 € 452 636 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
428 075€ 452 636€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
8 199 823 € 7 469 943 € 1 381 423 € 5 185 252 € 130 808 € 62 680 € 106 799 € 81 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
7 018 269 € 3 700 216 € 1 114 630 € 724 169 € 32 849 € 60 881 € 28 016 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
6 600 705€ 3 513 401€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
417 564€ 186 815€ 1 114 630€ 724 169€ 32 849€ 60 881€ 28 016€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
123 147€ 264 384€ 64€ 83 800€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 054 459€ 3 767 343€ 967 659€ 14 111€ 1 799€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 948€ 2 384€ 2 409€ 3 493 360€ 48€ 78 783€ 81 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
106 842 € 44 397 € 430 204 € 786 674 € 34 310 € 412 612 € 513 € 304 €
072
B.V.1.
Peniaze
15 878€ 171€ 4 424€ 276€ 627€ 726€ 123€ 84€
073
B.V.2.
Účty v bankách
90 964€ 44 226€ 425 780€ 786 398€ 33 683€ 411 886€ 390€ 220€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
703 890 € 1 530 471 € 616 011 € 103 424 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
923€ 923€ 3 658€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
202 745€ 166 565€ 612 353€ 103 424€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
500 222€ 1 362 983€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
40 510 267 € 42 311 567 € 18 201 616 € 11 408 029 € 165 118 € 475 292 € 107 312 € 81 304 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 326 020 € 567 106 € 1 366 586 € 757 274 € 156 720 € 45 482 € 76 241 € 81 169 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
166 000 € 166 000 € 166 000 € 166 000 € 166 000 € 83 800 € 83 800 €
082
A.I.1
Základné imanie
166 000€ 166 000€ 166 000€ 166 000€ 166 000€ 166 000€ 166 000€ 83 800€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-166 000€ -82 200€
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
2 491 288€ 2 491 288€ 2 491 288€ 1 150 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 652 € 2 652 € 2 652 € 2 652 € 2 652 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 652€ 2 652€ 2 652€ 2 652€ 2 652€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-593 398 € -593 398 € -418 927 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-593 398€ -593 398€ -418 927€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 926 609 € -1 574 042 € -561 378 € -11 932 € 482 € -7 559 € -2 631 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
75 087€ 482€ 482€ 482€ 482€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 001 696€ -1 574 524€ -561 860€ -12 414€ -7 559€ -2 631€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 186 087 € 74 606 € -313 049 € -549 446 € -12 414 € 53 041 € -4 928 € -2 631 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
35 504 074 € 40 362 311 € 16 835 030 € 10 650 755 € 8 398 € 429 810 € 31 071 € 135 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
12 358 € 21 791 € 216 € 39 € 32 € 23 € 49 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 306€ 1 194€ 216€ 39€ 32€ 23€ 49€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
9 052€ 20 597€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
7 435 905€ 5 558 372€ 4 612 115€ 5 472 724€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
23 364 791 € 26 676 487 € 10 024 942 € 3 650 716 € 8 366 € 429 787 € 29 692 € 135 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
11 358 084 € 14 809 777 € 7 581 506 € 1 132 704 € 2 901 € 409 165 € 459 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
8 753 263€ 7 519 136€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 604 821€ 7 290 641€ 7 581 506€ 1 132 704€ 2 901€ 409 165€ 459€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
10 996 570€ 11 502 257€ 2 512 550€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
2 430 696€ 19 246€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
166 000€ 166 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
41 414€ 23 495€ 3 098€ 84€ 86€ 296€ 5 414€ 71€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
28 974€ 16 706€ 2 507€ 58€ 59€ 28€ 3 379€ 48€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
730 642€ 141 290€ 1 835€ 20€ 20€ 14 998€ 1 194€ 16€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
43 107€ 16 962€ 5 300€ 5 300€ 5 300€ 5 300€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
82 149 € 127 493 € 3 814 € 1 330 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
33 081€ 15 183€ 1 314€ 1 330€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
49 068€ 112 310€ 2 500€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
4 608 871€ 7 978 168€ 2 193 943€ 1 527 276€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 680 173 € 1 382 150 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
292 150€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 680 173€ 1 090 000€