Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Todos Košice s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
5 451 310 € 5 108 156 € 4 491 135 € 4 439 450 € 4 778 374 € 4 774 565 € 1 534 165 € 843 103 € 574 085 € 4 871 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 406 234 € 2 392 133 € 2 446 735 € 2 589 872 € 2 639 637 € 2 760 468 € 398 725 € 316 900 € 266 953 € 0 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 406 234 € 2 392 133 € 2 446 735 € 2 589 872 € 2 639 637 € 2 760 468 € 398 725 € 316 900 € 266 953 € 0 € 0 €
012
A.II.1
Pozemky
695 493€ 695 493€ 704 985€ 704 985€ 704 985€ 704 985€ 1 066€ 1 066€ 0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
1 364 785€ 1 446 207€ 1 561 602€ 1 667 008€ 1 778 127€ 1 883 588€ 229 282€ 216 161€ 0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
299 296€ 249 083€ 180 148€ 217 879€ 156 525€ 171 895€ 168 377€ 93 582€ 74 837€ 0€ 0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
46 660€ 1 350€ 6 091€ 192 116€ 0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 038 124 € 2 712 425 € 2 043 359 € 1 847 080 € 2 137 416 € 2 012 652 € 1 109 497 € 511 576 € 304 811 € 4 871 € 5 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
887 497 € 1 007 438 € 603 305 € 635 279 € 630 221 € 796 137 € 613 797 € 410 402 € 196 808 € 0 € 0 €
035
B.I.1
Materiál
118 661€ 120 285€ 121 389€ 115 307€ 111 197€ 96 464€ 56 278€ 40 439€ 33 385€ 0€ 0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
29 239€ 29 151€ 25 688€ 13 830€ 10 080€ 10 213€ 16 821€ 5 075€ 18 722€ 0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
739 597€ 858 002€ 456 228€ 506 142€ 508 894€ 689 410€ 540 648€ 364 888€ 128 069€ 0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
50€ 50€ 50€ 16 632€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 182 529 € 193 847 € 11 300 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 11 300 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
11 300€ 0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
193 847€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
182 529€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 126 435 € 1 658 903 € 1 310 174 € 1 105 743 € 1 335 417 € 964 191 € 165 958 € 81 691 € 78 619 € 0 € 0 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
437 347 € 192 503 € 224 900 € 106 521 € 500 957 € 155 992 € 83 065 € 74 847 € 5 806 € 0 € 0 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
15 686€ 57 337€ 92 258€ 7 275€ 288 816€ 47 413€ 7 541€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
421 661€ 135 166€ 132 642€ 99 246€ 212 141€ 108 579€ 75 524€ 74 847€ 5 806€ 0€ 0€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 491 866€ 1 266 290€ 870 254€ 787 467€ 583 338€ 551 454€ 41 641€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 399€ 5 781€ 20 554€ 14 490€ 4 356€ 4 939€ 5 747€ 42 813€ 0€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
193 823€ 194 329€ 194 466€ 197 265€ 251 122€ 252 389€ 36 313€ 1 097€ 30 000€ 0€ 0€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
24 192 € 46 084 € 129 880 € 106 058 € 171 778 € 69 795 € 135 895 € 8 183 € 29 384 € 4 871 € 5 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
13 511€ 10 612€ 91 131€ 94 157€ 84 132€ 59 749€ 4 067€ 1 563€ 2 507€ 4 800€ 5 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
10 681€ 35 472€ 38 749€ 11 901€ 87 646€ 10 046€ 131 828€ 6 620€ 26 877€ 71€ 0€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
6 952 € 3 598 € 1 041 € 2 498 € 1 321 € 1 445 € 25 943 € 14 627 € 2 321 € 0 € 0 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 952€ 3 598€ 1 041€ 2 498€ 1 321€ 1 445€ 25 943€ 14 627€ 2 321€ 0€ 0€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
5 451 310 € 5 108 156 € 4 491 135 € 4 439 450 € 4 778 374 € 4 774 565 € 1 534 165 € 843 103 € 574 085 € 4 871 € 5 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 564 859 € 3 516 726 € 3 389 143 € 3 280 996 € 3 170 101 € 3 306 109 € -131 790 € -188 848 € 952 € 4 705 € 4 834 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
2 530 000 € 2 530 000 € 2 530 000 € 2 530 000 € 2 530 000 € 2 530 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
2 530 000€ 2 530 000€ 2 530 000€ 2 530 000€ 2 530 000€ 2 530 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
400 000€ 400 000€ 400 000€ 400 000€ 400 000€ 400 000€ 0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
27 461 € 20 328 € 18 250 € 18 250 € 18 250 € 3 617 € 0 € 0 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
27 461€ 20 328€ 18 250€ 18 250€ 18 250€ 3 617€ 0€ 0€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
458 362 € 458 362 € 473 438 € 473 438 € 473 438 € 473 437 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
458 362€ 458 362€ 473 438€ 473 438€ 473 438€ 473 437€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
100 903 € -34 622 € -74 104 € -251 587 € -264 355 € -393 609 € -4 048 € -295 € -166 € 0 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
135 526€ 66 588€ 283 178€ 5 148€ 0€ 0€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-34 623€ -34 622€ -140 692€ -251 587€ -547 533€ -398 757€ -4 048€ -295€ -166€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
48 133 € 142 658 € 41 559 € 110 895 € 12 768 € 292 664 € -136 790 € -189 800 € -3 753 € -129 € -166 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 886 451 € 1 591 430 € 1 101 992 € 1 158 454 € 1 608 273 € 1 468 456 € 1 665 955 € 1 031 951 € 572 766 € 166 € 166 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
250 382 € 160 426 € 96 168 € 220 075 € 185 726 € 130 272 € 187 678 € 119 590 € 158 € 0 € 0 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
168 995€ 76 354€ 53 468€ 111 388€ 119 314€ 127 065€ 185 822€ 118 797€ 0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
11 078€ 9 183€ 7 335€ 5 528€ 4 628€ 3 207€ 1 856€ 793€ 158€ 0€ 0€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
70 309€ 74 889€ 35 365€ 36 570€ 0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
66 589€ 61 784€ 0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 550 082 € 1 368 413 € 973 740 € 907 518 € 1 398 073 € 1 323 377 € 1 467 031 € 923 276 € 567 404 € 166 € 166 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 255 011 € 1 178 310 € 802 979 € 662 646 € 1 122 984 € 1 098 598 € 1 149 501 € 629 364 € 434 236 € 166 € 166 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
77 499€ 12 669€ 11 828€ 1 213€ 2 609€ 78 470€ 13 243€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 177 512€ 1 165 641€ 791 151€ 661 433€ 1 120 375€ 1 020 128€ 1 136 258€ 629 364€ 434 236€ 166€ 166€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
53 634€ 23 109€ 23 110€ 23 637€ 96 604€ 108 613€ 208 604€ 224 790€ 110 028€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
34 994€ 28 575€ 26 729€ 22 731€ 20 620€ 18 467€ 16 342€ 12 916€ 11 925€ 0€ 0€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
21 757€ 25 569€ 52 937€ 31 756€ 27 461€ 24 549€ 21 428€ 16 651€ 7 881€ 0€ 0€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
86 886€ 49 437€ 4 966€ 71 671€ 60 724€ 5 673€ 6 187€ 5 541€ 2 534€ 0€ 0€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
97 800€ 63 413€ 63 019€ 95 077€ 69 680€ 67 477€ 64 969€ 34 014€ 800€ 0€ 0€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
85 987 € 62 591 € 32 084 € 30 861 € 24 474 € 14 807 € 11 246 € -10 915 € 5 204 € 0 € 0 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
22 208€ 17 262€ 12 278€ 9 876€ 11 935€ 9 670€ 7 645€ 10 143€ 0€ 0€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
63 779€ 45 329€ 19 806€ 20 985€ 12 539€ 5 137€ 3 601€ -21 058€ 5 204€ 0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 367 € 0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
367€ 0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€