Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Fotokoncept s. r. o. [zrušená]

2015 2014
01.01.2015
31.10.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
75 319 € 132 902 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
3 388 € 28 350 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
3 388 € 28 350 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
22 711€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 388€ 5 639€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
71 931 € 104 552 €
015
B.I.
Zásoby
16 570€ 26 213€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
17 004 € 24 306 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
526€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
229€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
16 775€ 23 780€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
38 357 € 54 033 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
38 357€ 54 033€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
75 319 € 132 902 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-190 242 € -107 393 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
7 500 € 7 500 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
7 500€ 7 500€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-114 893€ -48 829€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-82 849 € -66 064 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
265 561 € 240 295 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
61€ 127 692€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
250 616 € 111 671 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 227€ 23 616€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
3 346€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
8 606€ 4 709€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
240 783€ 80 000€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
14 884€ 932€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci