Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
319 672 € 325 149 € 251 421 € 212 290 € 217 006 € 234 104 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
41 854 € 0 € 27 545 € 57 657 € 87 768 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
41 854€ 0€ 26 931€ 56 368€ 85 804€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
614 € 1 289 € 1 964 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
614€ 1 289€ 1 964€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
277 818 € 325 149 € 251 421 € 184 745 € 159 349 € 146 336 €
015
B.I.
Zásoby
57 801€ 1 927€ 2 673€ 2 635€ 2 660€ 3 601€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
207 987 € 312 242 € 238 266 € 145 600 € 151 102 € 136 715 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
151 509€ 157 574€ 238 266€ 145 600€ 149 827€ 136 010€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
56 478€ 154 668€ 1 275€ 705€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
12 030 € 10 980 € 10 482 € 36 510 € 5 587 € 6 020 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
12 030€ 10 980€ 10 482€ 36 510€ 5 587€ 6 020€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
319 672 € 325 149 € 251 421 € 212 290 € 217 006 € 234 104 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-66 238 € 138 474 € 111 297 € 98 107 € 81 603 € 80 491 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
10 205 € 10 205 € 10 205 € 10 205 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
10 205€ 10 205€ 10 205€ 10 205€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
111 012€ 111 012€ 111 012€ 111 012€ 111 012€
030
A.III.
Fondy zo zisku
1 021€ 1 021€ 1 021€ 500€ 500€ 112€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
16 235€ -10 941€ -24 130€ -34 910€ -52 022€ -50 337€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-93 699 € 27 177 € 13 189 € 11 300 € 17 113 € 14 704 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
385 910 € 186 675 € 140 124 € 114 183 € 135 403 € 153 613 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1 286€ 1 123€ 886€ 677€ 496€ 355€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
34 123€ 41 925€ 67 036€ 85 677€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
327 710 € 121 442 € 50 239 € 25 613 € 133 145 € 151 512 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
82 378€ 16 573€ 5 636€ 6 270€ 50 808€ 95 058€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
14 761€ 11 189€ 5 600€ 3 719€ 3 256€ 3 198€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
125 879€ 79 076€ 28 807€ 5 428€ 23 751€ 13 926€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
104 692€ 14 604€ 10 196€ 10 196€ 55 330€ 39 330€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
3 971€ 2 312€ 2 264€ 2 216€ 1 762€ 1 746€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
18 820€ 19 873€ 19 699€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci