Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
101 811 € 59 996 € 56 261 € 18 267 € 12 202 € 7 494 € 6 780 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
3 549 € 6 066 € 4 140 € 6 357 € 2 769 € 3 719 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
3 549 € 6 066 € 4 140 € 6 357 € 2 769 € 3 719 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 549€ 6 066€ 4 140€ 6 357€ 2 769€ 3 719€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
98 262 € 53 930 € 52 121 € 11 910 € 9 433 € 3 775 € 6 780 €
015
B.I.
Zásoby
68€ 202€ 382€ 5 002€ 4 238€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
7€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
95 615 € 44 685 € 44 506 € 5 796 € 4 568 € 240 € 350 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
95 443€ 44 026€ 44 433€ 1 451€ 4 568€ 240€ 350€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
172€ 659€ 73€ 4 345€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
2 579 € 9 036 € 7 233 € 1 112 € 627 € 3 535 € 6 430 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
2 579€ 9 036€ 7 233€ 1 112€ 627€ 3 535€ 6 430€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
101 811 € 59 996 € 56 261 € 18 267 € 12 202 € 7 494 € 6 780 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
19 232 € 17 770 € 14 941 € 8 770 € 8 304 € 5 366 € 5 066 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
250€ 250€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
12 520€ 9 691€ 3 771€ 3 304€ 365€ 66€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
1 462 € 2 829 € 6 170 € 466 € 2 939 € 300 € 66 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
82 579 € 42 226 € 41 320 € 9 497 € 3 898 € 2 128 € 1 714 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
118€ 78€ 30€ 14€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 153€ 3 157€ 5 161€ 7 165€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
80 980 € 37 664 € 35 774 € 2 182 € 3 863 € 2 128 € 1 364 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
40 006€ 33 660€ 30 874€ 398€ 58€ 1 116€ 1 237€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
914€ 1 355€ 812€ 132€ 116€ 76€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 884€ 2 084€ 2 936€ 1 452€ 1 533€ 799€ 127€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
38 176€ 565€ 1 152€ 200€ 2 156€ 137€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
328€ 1 327€ 355€ 136€ 35€ 350€