Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SPP Infrastructure, a. s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.10.2019
30.09.2020
30.09.2018
30.09.2019
01.01.2018
31.12.2018
30.06.2017
29.09.2017
30.06.2016
01.07.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.01.2014
30.06.2014
01.07.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
91 637 € 17 445 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
21€
10
B.2
Služby
91 637€ 17 424€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-91 637 € -17 445 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 0 € 1 000 000 € 1 000 000 € 52 210 €
13
C.1
Mzdové náklady
4 442€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
36 000€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
11 742€
16
C.4
Sociálne náklady
26€
17
D
Dane a poplatky
16 492€ 921€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
0€ 1 185€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-1 000 000 € -1 000 000 € -1 000 000 € 0 € -1 000 000 € -1 000 000 € -161 524 € -18 366 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
586 000 000 € 609 000 000 € 1 009 000 000 € 646 000 000 € 154 000 000 € 672 000 000 € 838 707 034 € 8 969 288 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 812 608 993€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
31 796€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
586 000 000€ 609 000 000€ 1 009 000 000€ 646 000 000€ 154 000 000€ 672 000 000€ 26 066 245€ 8 969 288€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
0€ 3 000 000€ 4 000 000€ 155 308€
39
N
Nákladové úroky
1 000 000€ 1 000 000€ 2 000 000€ 1 000 000€ 2 000 000€ 9 000 000€ 25 088 716€ 8 712 694€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
0€ 1 000 000€ 0€ 1 640€ 72€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
585 000 000 € 608 000 000 € 1 006 000 000 € 645 000 000 € 155 000 000 € 667 000 000 € 813 771 986 € 256 522 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
584 000 000 € 607 000 000 € 1 005 000 000 € 645 000 000 € 154 000 000 € 666 000 000 € 813 610 462 € 238 156 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 213 591 € 54 776 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
213 591€ 54 776€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
584 000 000 € 607 000 000 € 1 005 000 000 € 645 000 000 € 154 000 000 € 666 000 000 € 813 396 871 € 183 380 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
584 000 000 € 607 000 000 € 1 005 000 000 € 645 000 000 € 154 000 000 € 666 000 000 € 813 610 462 € 238 156 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
584 000 000 € 607 000 000 € 1 005 000 000 € 645 000 000 € 154 000 000 € 666 000 000 € 813 396 871 € 183 380 €