Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SPP Infrastructure, a. s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.10.2019
30.09.2020
30.09.2018
30.09.2019
01.01.2018
31.12.2018
30.06.2017
29.09.2017
30.06.2016
01.07.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.01.2014
30.06.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 0 € 1 000 000 € 1 000 000 € 2 000 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 0 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
0€ 1 000 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-1 000 000 € -1 000 000 € -1 000 000 € 0 € -1 000 000 € -1 000 000 € -2 000 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
586 000 000 € 609 000 000 € 1 009 000 000 € 646 000 000 € 157 000 000 € 676 000 000 € 1 602 000 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
586 000 000 € 609 000 000 € 1 009 000 000 € 646 000 000 € 154 000 000 € 672 000 000 € 1 564 000 000 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ -5 000 000€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
586 000 000€ 609 000 000€ 1 009 000 000€ 646 000 000€ 154 000 000€ 672 000 000€ 1 569 000 000€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 3 000 000 € 4 000 000 € 37 000 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 3 000 000€ 4 000 000€ 37 000 000€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 1 000 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 000 000 € 1 000 000 € 3 000 000 € 1 000 000 € 2 000 000 € 9 000 000 € 19 000 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 000 000 € 1 000 000 € 2 000 000 € 1 000 000 € 2 000 000 € 9 000 000 € 17 000 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
0€ 1 000 000€ 0€ 2 000 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
585 000 000 € 608 000 000 € 1 006 000 000 € 645 000 000 € 155 000 000 € 667 000 000 € 1 583 000 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
584 000 000 € 607 000 000 € 1 005 000 000 € 645 000 000 € 154 000 000 € 666 000 000 € 1 581 000 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4 000 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
584 000 000 € 607 000 000 € 1 005 000 000 € 645 000 000 € 154 000 000 € 666 000 000 € 1 578 000 000 €