Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lignum S, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
227 533 € 227 294 € 225 525 € 231 926 € 238 341 € 186 624 € 262 271 € 269 785 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
146 875 € 196 266 € 237 844 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
146 875 € 196 266 € 237 844 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
146 875€ 196 266€ 237 844€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
227 533 € 227 294 € 225 525 € 231 926 € 238 341 € 39 749 € 66 005 € 31 941 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
226 760 € 227 038 € 225 229 € 231 721 € 236 672 € 28 494 € 58 727 € 16 658 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
-1 597€ 4 968€ 9 433€ 25 595€ 57 264€ 13 844€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
7€ 285€ 73€ 100€ 1 369€ 174€ 2 501€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
226 753€ 226 753€ 226 753€ 226 753€ 227 139€ 1 530€ 1 289€ 313€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
773 € 256 € 296 € 205 € 1 669 € 11 255 € 7 278 € 15 283 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
773€ 256€ 296€ 205€ 1 669€ 11 255€ 7 278€ 15 283€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
227 533 € 227 294 € 225 525 € 231 926 € 238 341 € 186 624 € 262 271 € 269 785 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-210 584 € -198 753 € -204 151 € -179 632 € -158 952 € -150 464 € -68 693 € -911 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-204 253€ -208 055€ -185 132€ -164 452€ -155 964€ -74 193€ -6 411€ -2 763€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-11 831 € 3 802 € -24 519 € -20 680 € -8 488 € -81 771 € -67 782 € -3 648 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
438 117 € 426 047 € 429 676 € 411 558 € 397 293 € 337 088 € 330 964 € 270 696 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
44 491€ 74 640€ 79 324€ 79 324€ 64 844€ 130 745€ 179 226€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
145 749 € 136 529 € 123 110 € 117 730 € 133 650 € 81 567 € 73 053 € 10 017 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
92 414€ 90 180€ 88 470€ 86 745€ 114 666€ 74 849€ 70 334€ 8 907€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
960€ 1 676€ 4 278€ 960€ 151€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
53 335€ 46 349€ 34 640€ 30 025€ 17 308€ 2 440€ 1 759€ 959€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
33 060€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
292 368€ 245 027€ 231 926€ 214 504€ 184 319€ 157 617€ 127 166€ 81 453€