Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Interpolis, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
11 284 230 € 5 806 059 € 3 958 800 € 1 711 754 € 1 479 031 € 1 346 066 € 31 290 € 33 213 € 33 235 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
10 918 343 € 5 544 404 € 1 798 749 € 1 630 912 € 1 467 209 € 1 261 595 € 33 194 € 33 194 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
-16 820 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
-16 820€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
10 918 343 € 5 544 404 € 1 798 749 € 1 630 912 € 1 467 209 € 1 278 415 €
012
A.II.1
Pozemky
583 088€ 583 088€ 583 088€ 583 088€ 583 088€ 583 088€
013
A.II.2
Stavby
665 327€ 665 327€ 665 327€ 665 327€ 665 327€ 665 327€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
9 600 748€ 4 179 469€ 550 334€ 382 497€ 218 794€ 30 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
69 180€ 116 520€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
33 194 € 33 194 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
33 194€ 33 194€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
355 645 € 246 011 € 2 139 278 € 80 783 € 11 822 € 84 471 € 31 290 € 19 € 41 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
10 613 € 8 386 € 16 335 € 4 785 € 5 709 € 40 404 € 31 154 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
100 € 775 € 436 € 405 € 1 851 € 40 083 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
100€ 775€ 436€ 405€ 1 851€ 40 083€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
321€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
10 513€ 7 611€ 15 899€ 1 240€ 718€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 140€ 3 140€ 31 154€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
345 032 € 237 625 € 2 122 943 € 75 998 € 6 113 € 44 067 € 136 € 19 € 41 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 102€ 2 140€ 2 167€ 731€ 473€ 1 704€ 102€ 1€ 41€
073
B.V.2.
Účty v bankách
342 930€ 235 485€ 2 120 776€ 75 267€ 5 640€ 42 363€ 34€ 18€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
10 242 € 15 644 € 20 773 € 59 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 242€ 15 644€ 20 773€ 59€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
11 284 230 € 5 806 059 € 3 958 800 € 1 711 754 € 1 479 031 € 1 346 066 € 31 290 € 33 213 € 33 235 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 458 999 € 5 187 430 € 3 885 093 € 750 223 € 795 677 € 797 383 € 29 700 € 32 363 € 33 018 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 793 142 € 1 793 142 € 1 793 142 € 834 200 € 834 200 € 800 000 € 34 200 € 34 200 € 34 200 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 793 142€ 1 793 142€ 1 793 142€ 834 200€ 834 200€ 800 000€ 34 200€ 34 200€ 34 200€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
4 106 858€ 3 606 858€ 2 206 858€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
94 € 94 € 94 € 94 € 94 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
94€ 94€ 94€ 94€ 94€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-212 664 € -115 001 € -84 072 € -38 617 € -2 711 € -4 500 € -1 836 € -1 183 € -982 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 789€ 1 789€ 1 789€ 1 789€ 1 789€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-214 453€ -116 790€ -85 861€ -40 406€ -4 500€ -4 500€ -1 836€ -1 183€ -982€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-228 431 € -97 663 € -30 929 € -45 454 € -35 906 € 1 883 € -2 664 € -654 € -200 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 825 231 € 618 629 € 73 707 € 961 531 € 683 354 € 548 683 € 1 590 € 850 € 217 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 587 638 € 903 421 € 512 668 € 534 221 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
4 587 638€ 903 288€ 512 589€ 534 200€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
133€ 79€ 21€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 237 593 € 618 629 € 73 707 € 56 823 € 63 248 € 14 462 € 1 590 € 850 € 210 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 237 593 € 618 629 € 73 712 € 5 € 57 183 € 8 392 € 250 € 190 € 130 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 237 593€ 618 629€ 73 712€ 5€ 57 183€ 8 392€ 250€ 190€ 130€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
51 696€ 860€ 380€ 180€ 80€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
643€ 634€ 2 420€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
403€ 397€ 1 313€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
76€ 1 034€ 1 477€ 960€ 480€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
-5€ 4 000€ 4 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 287 € 1 286 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 287€ 1 286€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
7€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
106 152€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé