Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

2012 2011
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
 
Peniaze a vklady v centrálnych bankách
 
Úvery a bežné účty poskytnuté bankám
 
Úvery a pohľadávky
 
Vklady v bankách
 
Úvery a pôžičky
 
Pohľadávky z poistenia a zaistenia
 
Ostatné pohľadávky
 
Daňové pohľadávky
 
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
 
Pohľadávky voči klientom
 
Pohľadávky voči bankám
 
Pohľadávky voči iným dlžníkom
 
Úvery poskytnuté klientom, brutto
 
Opravné položky na straty z úverov
 
Cenné papiere na obchodovanie
 
Finančné aktíva na obchodovanie
 
Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát
 
Finančné investície držané do splatnosti
 
Finančné aktíva na predaj
 
Poistné pohľadávky
 
Úverové a ostatné pohľadávky
 
Podiel zaisťovateľov na technických rezervách
 
Derivátové finančné pohľadávky
 
Cenné papiere na predaj
 
Upísané cenné papiere na umiestenie
 
Úvery a obrátené repo obchody
 
Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách
 
Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku
 
Investície do nehnuteľností
 
Nehmotný majetok
 
Hmotný majetok a majetok na predaj
 
Daňové pohľadávky
 
Splatná daňová pohľadávka
 
Odložená daňová pohľadávka
 
Ostatný majetok
 
Aktívne časové rozlíšenie
 
Aktíva spolu
PASÍVA
 
Záväzky voči bankám
 
Vklady a bežné účty bánk
 
Záväzky voči klientom
 
Vklady klientov
 
Ostatné záväzky voči bankám
 
Záväzky z cenných papierov predaných nakrátko
 
Emitované cenné papiere
 
Záväzky z obchodného styku
 
Derivátové finančné záväzky
 
Záväzky z úverov a repoobchodov
 
Technické rezervy
 
Záväzky z poistenia a zaistenia
 
Vklady pri pasívnom zaistení
 
Záväzky z emitovaných cenných papierov
 
Finančné záväzky
 
Ostatné záväzky
 
Finančné záväzky v reálnej hodnote oceňované cez výkaz ziskov a strát
 
Ostatné rezervy
 
Rezervy
 
Záväzky
 
Ostatné záväzky
 
Podriadené finančné záväzky
 
Daňové záväzky
 
Pasívne časové rozlíšenie
 
Záväzky súvisiace s majetkom držaným za účelom predaja
 
Záväzky celkom
 
Vlastné imanie
 
Základné imane
 
Emisné ážio
 
Kapitálové fondy
 
Oceňovacie rozdiely z vkladov do ZI dcérskej spoločnosti
 
Fondy tvorené zo zisku po zdanení
 
Nerealizované zisky a straty
 
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z inulých rokov
 
Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia
 
Podiely iných vlastníkov
 
Pasíva spolu