Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
82 543 € 85 631 € 84 731 € 90 420 € 103 203 € 138 885 € 207 257 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
27 705 € 28 571 € 29 437 € 33 830 € 38 234 € 48 158 € 57 040 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
27 705 € 28 571 € 29 437 € 33 830 € 38 234 € 48 158 € 57 040 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
27 705€ 28 571€ 29 437€ 30 302€ 31 168€ 32 034€ 32 938€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 528€ 7 066€ 16 124€ 24 102€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
54 838 € 57 060 € 55 294 € 56 590 € 64 969 € 90 727 € 150 217 €
015
B.I.
Zásoby
812€ 39 799€ 43 572€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
54 550 € 55 936 € 55 936 € 55 936 € 63 511 € 44 593 € 22 065 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
23 550€ 23 316€ 23 316€ 23 316€ 30 891€ 23 688€ 21 647€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
31 000€ 32 620€ 32 620€ 32 620€ 32 620€ 20 905€ 418€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
288 € 1 124 € -642 € 654 € 646 € 6 335 € 84 580 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
288€ 1 124€ -642€ 654€ 646€ 6 335€ 84 580€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
82 543 € 85 631 € 84 731 € 90 420 € 103 203 € 138 885 € 207 257 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-86 104 € -85 676 € -83 724 € -78 002 € -68 015 € -22 164 € -9 395 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-90 677€ -88 723€ -83 002€ -73 016€ -27 164€ -14 394€ -7 475€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-427 € -1 953 € -5 722 € -9 986 € -45 851 € -12 770 € -6 920 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
168 647 € 171 307 € 168 455 € 168 422 € 171 218 € 161 049 € 216 652 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
168 642 € 171 302 € 168 450 € 168 417 € 171 213 € 157 312 € 215 484 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
71 320€ 69 485€ 65 673€ 66 111€ 63 460€ 122 492€ 118 474€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 663€ 1 663€ 1 192€ 5 726€ 3 311€ 4 639€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 276€ 3 549€ 4 509€ 4 509€ 4 178€ 2 474€ 2 464€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
96 046€ 96 605€ 96 605€ 96 605€ 97 849€ 29 035€ 89 907€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
3 732€ 1 163€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci