Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lekáreň Dunajská Lužná, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
113 372 € 102 277 € 101 884 € 81 019 € 80 951 € 72 684 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
11 187 € 1 111 € 3 110 € 18 853 € 7 444 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
1 111 € 3 110 € 18 853 € 7 444 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 111€ 3 110€ 18 853€ 7 444€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
11 187 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
11 187€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
102 185 € 102 277 € 100 773 € 77 909 € 62 098 € 65 240 €
015
B.I.
Zásoby
15 904€ 13 888€ 21 346€ 20 534€ 25 093€ 20 239€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
55 776 € 60 190 € 75 346 € 50 264 € 21 950 € 40 080 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
6 926€ 12 070€ 20 318€ 18 743€ 14 373€ 12 085€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
850€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
48 000€ 48 120€ 55 028€ 31 521€ 7 577€ 27 995€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
30 505 € 28 199 € 4 081 € 7 111 € 15 055 € 4 921 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
30 505€ 28 199€ 4 081€ 7 111€ 15 055€ 4 921€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
113 372 € 102 277 € 101 884 € 81 019 € 80 951 € 72 684 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
23 567 € 20 213 € 17 927 € 4 562 € 3 565 € -1 750 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 464€ 199€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
14 713€ 12 427€ -938€ -1 899€ -6 949€ -10 724€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
3 354 € 2 286 € 13 365 € 997 € 5 315 € 3 974 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
89 805 € 82 064 € 83 957 € 76 457 € 77 386 € 74 434 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
430€ 312€ 209€ 172€ 120€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
89 510 € 79 501 € 81 751 € 75 829 € 77 088 € 74 314 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
87 041€ 72 659€ 75 074€ 72 405€ 76 936€ 71 680€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
985€ 2 382€ 1 811€ 554€ 571€ 1 090€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 001€ 3 760€ 4 866€ 2 870€ -419€ 1 544€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
483€ 700€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
295€ 2 133€ 1 894€ 419€ 126€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci