Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lekáreň Dunajská Lužná, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
113 372 € 102 277 € 101 884 € 81 019 € 80 951 € 72 684 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
11 187 € 1 111 € 3 110 € 18 853 € 7 444 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
1 111 € 3 110 € 18 853 € 7 444 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 111€ 3 110€ 18 853€ 7 444€
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
11 187 €
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
11 187€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
102 185 € 102 277 € 100 773 € 77 909 € 62 098 € 65 240 €
015
B.I.
Zásoby
15 904€ 13 888€ 21 346€ 20 534€ 25 093€ 20 239€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
55 776 € 60 190 € 75 346 € 50 264 € 21 950 € 40 080 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
6 926€ 12 070€ 20 318€ 18 743€ 14 373€ 12 085€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
850€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
48 000€ 48 120€ 55 028€ 31 521€ 7 577€ 27 995€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
30 505 € 28 199 € 4 081 € 7 111 € 15 055 € 4 921 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
30 505€ 28 199€ 4 081€ 7 111€ 15 055€ 4 921€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
113 372 € 102 277 € 101 884 € 81 019 € 80 951 € 72 684 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
23 567 € 20 213 € 17 927 € 4 562 € 3 565 € -1 750 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 464€ 199€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
14 713€ 12 427€ -938€ -1 899€ -6 949€ -10 724€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
3 354 € 2 286 € 13 365 € 997 € 5 315 € 3 974 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
89 805 € 82 064 € 83 957 € 76 457 € 77 386 € 74 434 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
430€ 312€ 209€ 172€ 120€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
89 510 € 79 501 € 81 751 € 75 829 € 77 088 € 74 314 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
87 041€ 72 659€ 75 074€ 72 405€ 76 936€ 71 680€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
985€ 2 382€ 1 811€ 554€ 571€ 1 090€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 001€ 3 760€ 4 866€ 2 870€ -419€ 1 544€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
483€ 700€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
295€ 2 133€ 1 894€ 419€ 126€