Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GSK Consumer Healthcare Levice, s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.07.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
94 568 223 € 77 187 236 € 73 692 343 € 66 504 356 € 72 541 665 € 66 566 035 € 64 010 411 € 78 784 137 € 74 044 206 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
67 688 450 € 58 012 711 € 52 752 013 € 50 832 905 € 48 237 393 € 43 649 904 € 38 636 431 € 36 225 318 € 35 610 990 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
1 975 139 € 1 564 656 € 2 251 384 € 3 444 629 € 4 484 385 € 5 674 997 € 6 637 053 € 7 714 458 € 8 768 940 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 774 880€ 730 177€ 668 338€ 192 500€ 380 921€ 474 129€ 453 043€ 442 262€ 250 258€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
29€ 378€
007
A.I.4
Goodwill
1 185 742€ 2 371 484€ 3 557 226€ 4 742 968€ 5 928 710€ 7 114 452€ 8 300 194€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
103 956€ 138 608€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
96 303€ 695 871€ 397 304€ 880 645€ 546 238€ 457 900€ 255 300€ 157 715€ 218 110€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
65 713 311 € 56 448 055 € 50 500 629 € 47 388 276 € 43 753 008 € 37 974 907 € 31 999 378 € 28 510 860 € 26 842 050 €
012
A.II.1
Pozemky
1 935 000€ 1 935 000€ 1 935 000€ 1 935 000€ 1 935 000€ 1 935 000€ 1 935 000€ 1 935 000€ 1 942 200€
013
A.II.2
Stavby
19 950 915€ 17 546 369€ 16 035 388€ 14 546 489€ 11 246 879€ 11 660 135€ 11 089 055€ 11 488 995€ 12 026 624€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
28 213 602€ 25 045 709€ 25 995 678€ 22 277 575€ 17 346 222€ 16 127 933€ 14 964 523€ 10 851 062€ 12 610 237€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
12 635 568€ 8 376 883€ 4 910 063€ 8 048 075€ 10 979 083€ 6 193 597€ 2 345 242€ 3 867 475€ 219 809€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 978 226€ 3 544 094€ 1 624 500€ 581 137€ 2 245 824€ 2 058 242€ 1 665 558€ 368 328€ 43 180€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
26 799 792 € 18 806 835 € 20 180 605 € 15 189 837 € 24 268 598 € 22 720 617 € 24 909 009 € 42 122 747 € 38 057 344 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
12 890 304 € 8 937 862 € 10 762 489 € 8 409 620 € 10 064 738 € 11 507 952 € 10 151 862 € 10 337 136 € 8 994 968 €
032
B.I.1
Materiál
8 387 919€ 7 813 010€ 5 161 204€ 5 019 899€ 4 484 081€ 6 416 338€ 6 238 069€ 7 342 649€ 6 323 171€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
487 120€ 247 766€ 315 076€ 269 402€ 666 133€ 359 591€ 774 881€ 375 401€ 433 734€
034
B.I.3
Výrobky
4 015 265€ 877 086€ 5 286 209€ 3 120 319€ 4 914 524€ 4 732 023€ 3 135 235€ 2 607 454€ 2 219 950€
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
3 677€ 11 632€ 18 113€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 59 484 € 236 270 € 680 000 € 615 000 € 669 178 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 620 000€ 615 000€ 669 178€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 54 484€ 54 484€ 60 000€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
176 786€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
13 866 716 € 9 828 169 € 9 392 948 € 6 743 007 € 14 148 330 € 10 968 849 € 14 067 306 € 31 167 987 € 13 909 757 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
12 021 739€ 9 173 841€ 7 822 883€ 4 899 816€ 11 581 695€ 7 720 951€ 11 730 200€ 13 299 175€ 13 800 260€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
646 595€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
13 273 938€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 828 089€ 637 915€ 1 555 393€ 1 190 518€ 2 560 569€ 3 240 989€ 1 882 365€ 621 579€ 85 087€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
16 888€ 16 413€ 14 672€ 6 078€ 6 066€ 6 909€ 454 741€ 3 973 295€ 24 410€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
7 772 € 5 804 € -9 832 € 2 210 € -3 954 € 7 546 € 9 841 € 2 624 € 14 483 441 €
056
B.IV.1
Peniaze
-11 581€ 1 562€ 917€ 2 624€ 1 704€
057
B.IV.2
Účty v bankách
7 772€ 5 804€ -9 832€ 2 210€ 7 627€ 5 984€ 8 924€ 14 481 737€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
79 981 € 367 690 € 759 725 € 481 614 € 35 674 € 195 514 € 464 971 € 436 072 € 375 872 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 972€ 5 594€ 4 994€ 2 406€ 4 801€ 15 655€ 36 402€ 69 682€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
42 243€ 20 729€ 15 466€ 18 048€ 25 881€ 34 414€ 62 809€ 76 559€ 117 454€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
32 766€ 341 367€ 744 259€ 458 572€ 7 387€ 156 299€ 386 507€ 323 111€ 188 736€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
94 568 223 € 77 187 236 € 73 692 343 € 66 504 356 € 72 541 665 € 66 566 035 € 64 010 411 € 78 784 137 € 74 044 206 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
46 238 871 € 40 509 553 € 34 691 587 € 30 400 601 € 26 536 617 € 23 253 378 € 19 830 877 € 10 228 310 € -426 322 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 2 500 € 2 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 2 500€ 2 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
40 479 553 € 34 661 587 € 30 370 601 € 26 506 618 € 23 223 377 € 19 800 877 € 10 198 310 € -453 822 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
40 479 553€ 34 661 587€ 30 370 601€ 26 506 618€ 23 223 377€ 19 800 877€ 10 198 310€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-453 822€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
5 729 318 € 5 817 966 € 4 290 986 € 3 863 983 € 3 283 240 € 3 422 501 € 9 602 567 € 10 654 632 € -453 822 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
47 879 397 € 36 516 923 € 38 804 973 € 35 867 581 € 45 393 785 € 42 763 311 € 43 821 332 € 68 109 436 € 73 084 921 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
3 314 597 € 2 379 260 € 1 944 147 € 1 873 214 € 2 235 225 € 2 358 968 € 1 688 017 € 1 846 998 € 487 396 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
398 134€ 340 552€ 246 821€ 204 255€ 263 425€ 83 446€ 130 428€ 759 751€ 218 702€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 916 463€ 2 038 708€ 1 697 326€ 1 668 959€ 1 971 800€ 2 275 522€ 1 557 589€ 1 087 247€ 268 694€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
1 469 731 € 1 795 944 € 2 243 786 € 2 715 852 € 3 035 597 € 3 929 117 € 5 287 271 € 6 252 952 € 7 535 242 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
33 866€ 37 151€ 28 475€ 17 792€ 20 351€ 16 857€ 26 616€ 14 266€ 43 200€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
294 248€ 597 236€ 1 511 588€ 2 723 374€ 3 912 260€ 5 040 666€ 6 111 396€ 7 613 956€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 435 865€ 1 464 545€ 1 618 075€ 1 186 472€ 291 872€ 219 989€ 127 290€ -121 914€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
43 094 778 € 32 341 423 € 34 616 777 € 31 278 244 € 40 122 570 € 36 474 816 € 36 845 602 € 60 009 060 € 54 727 442 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
26 703 571€ 18 113 517€ 18 528 546€ 12 155 487€ 31 030 077€ 17 058 964€ 15 421 008€ 16 995 162€ 9 873 522€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
49 701€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
14 865 914€ 11 482 701€ 13 575 091€ 17 001 506€ 7 049 780€ 17 496 677€ 19 193 950€ 32 707 121€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
32 852 133€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
658 992€ 641 006€ 510 121€ 444 534€ 434 221€ 414 775€ 425 882€ 449 513€ 103 044€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
440 439€ 429 570€ 400 980€ 355 960€ 325 603€ 296 014€ 271 268€ 246 728€ 82 891€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
120 451€ 1 356 380€ 676 058€ 96 810€ 85 601€ 72 143€ 66 693€ 2 931 054€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
305 411€ 318 249€ 925 981€ 1 223 947€ 1 197 288€ 1 136 243€ 1 466 801€ 6 534 470€ 11 911 163€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
2 718 786€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
291 € 296 € 263 € 271 € 393 € 410 € 442 € 426 € 7 616 055 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
291€ 296€ 263€ 271€ 393€ 410€ 442€ 426€ 7 616 055€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
449 955 € 160 760 € 195 783 € 236 174 € 611 263 € 549 346 € 358 202 € 446 391 € 1 385 607 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
5 368€ 48€ 1 274€ 2 649€ 4 928€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
90 714€ 125 737€ 160 760€ 195 783€ 233 855€ 269 416€ 323 936€ 359 122€ 1 212 236€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
359 241€ 35 023€ 35 023€ 35 023€ 377 360€ 278 656€ 31 617€ 82 341€ 173 371€