Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GSK Consumer Healthcare Levice, s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.07.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
94 568 223 € 77 187 236 € 73 692 343 € 66 504 356 € 72 541 665 € 66 566 035 € 64 010 411 € 78 784 137 € 74 165 851 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
67 688 450 € 58 012 711 € 52 752 013 € 50 832 905 € 48 237 393 € 43 649 904 € 38 636 431 € 36 225 318 € 35 610 990 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 975 139 € 1 564 656 € 2 251 384 € 3 444 629 € 4 484 385 € 5 674 997 € 6 637 053 € 7 714 458 € 8 768 940 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 774 880€ 730 177€ 668 338€ 192 500€ 380 921€ 474 129€ 453 043€ 442 262€ 250 258€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
29€ 378€
007
A.I.4
Goodwill
1 185 742€ 2 371 484€ 3 557 226€ 4 742 968€ 5 928 710€ 7 114 452€ 8 300 194€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
103 956€ 138 608€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
96 303€ 695 871€ 397 304€ 880 645€ 546 238€ 457 900€ 255 300€ 157 715€ 218 110€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
65 713 311 € 56 448 055 € 50 500 629 € 47 388 276 € 43 753 008 € 37 974 907 € 31 999 378 € 28 510 860 € 26 842 050 €
012
A.II.1
Pozemky
1 935 000€ 1 935 000€ 1 935 000€ 1 935 000€ 1 935 000€ 1 935 000€ 1 935 000€ 1 935 000€ 1 942 200€
013
A.II.2
Stavby
19 950 915€ 17 546 369€ 16 035 388€ 14 546 489€ 11 246 879€ 11 660 135€ 11 089 055€ 11 488 995€ 12 026 624€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
28 213 602€ 25 045 709€ 25 995 678€ 22 277 575€ 17 346 222€ 16 127 933€ 14 964 523€ 10 851 062€ 12 610 237€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
12 635 568€ 8 376 883€ 4 910 063€ 8 048 075€ 10 979 083€ 6 193 597€ 2 345 242€ 3 867 475€ 219 809€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 978 226€ 3 544 094€ 1 624 500€ 581 137€ 2 245 824€ 2 058 242€ 1 665 558€ 368 328€ 43 180€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
26 799 792 € 18 806 835 € 20 180 605 € 15 189 837 € 24 268 598 € 22 720 617 € 24 909 009 € 42 122 747 € 38 178 987 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
12 890 304 € 8 937 862 € 10 762 489 € 8 409 620 € 10 064 738 € 11 507 952 € 10 151 862 € 10 337 136 € 8 994 968 €
035
B.I.1
Materiál
8 387 919€ 7 813 010€ 5 161 204€ 5 019 899€ 4 484 081€ 6 416 338€ 6 238 069€ 7 342 649€ 6 323 171€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
487 120€ 247 766€ 315 076€ 269 402€ 666 133€ 359 591€ 774 881€ 375 401€ 433 734€
037
B.I.3
Výrobky
4 015 265€ 877 086€ 5 286 209€ 3 120 319€ 4 914 524€ 4 732 023€ 3 135 235€ 2 607 454€ 2 219 950€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
3 677€ 11 632€ 18 113€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 59 484 € 236 270 € 680 000 € 615 000 € 791 092 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 620 000 € 615 000 € 669 178 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 620 000€ 615 000€ 669 178€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 54 484€ 54 484€ 60 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
176 786€ 121 914€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
13 866 716 € 9 828 169 € 9 392 948 € 6 743 007 € 14 148 330 € 10 968 849 € 14 067 306 € 31 167 987 € 13 909 486 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
12 021 739 € 9 173 841 € 7 822 883 € 4 899 816 € 11 581 695 € 7 720 951 € 11 730 200 € 13 299 175 € 13 801 848 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
11 969 920€ 9 145 098€ 7 776 020€ 4 803 649€ 8 086 200€ 1 947 728€ 6 967 368€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
51 819€ 28 743€ 46 863€ 96 167€ 3 495 495€ 5 773 223€ 4 762 832€ 13 299 175€ 13 801 848€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
646 595€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
13 273 938€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 828 089€ 637 915€ 1 555 393€ 1 190 518€ 2 560 569€ 3 240 989€ 1 882 365€ 621 579€ 85 087€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
16 888€ 16 413€ 14 672€ 6 078€ 6 066€ 6 909€ 454 741€ 3 973 295€ 22 551€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
7 772 € 5 804 € -9 832 € 2 210 € -3 954 € 7 546 € 9 841 € 2 624 € 14 483 441 €
072
B.V.1.
Peniaze
-11 581€ 1 562€ 917€ 2 624€ 1 704€
073
B.V.2.
Účty v bankách
7 772€ 5 804€ -9 832€ 2 210€ 7 627€ 5 984€ 8 924€ 14 481 737€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
79 981 € 367 690 € 759 725 € 481 614 € 35 674 € 195 514 € 464 971 € 436 072 € 375 874 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 972€ 5 594€ 4 994€ 2 406€ 4 801€ 15 655€ 36 402€ 69 682€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
42 243€ 20 729€ 15 466€ 18 048€ 25 881€ 34 414€ 62 809€ 76 559€ 117 455€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
32 766€ 341 367€ 744 259€ 458 572€ 7 387€ 156 299€ 386 507€ 323 111€ 188 737€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
94 568 223 € 77 187 236 € 73 692 343 € 66 504 356 € 72 541 665 € 66 566 035 € 64 010 411 € 78 784 137 € 74 165 851 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
46 238 871 € 40 509 553 € 34 691 587 € 30 400 601 € 26 536 617 € 23 253 378 € 19 830 877 € 10 228 310 € -426 322 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 2 500 € 2 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 2 500€ 2 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
40 479 553 € 34 661 587 € 30 370 601 € 26 506 618 € 23 223 377 € 19 800 877 € 10 198 310 € -453 822 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
40 479 553€ 34 661 587€ 30 370 601€ 26 506 618€ 23 223 377€ 19 800 877€ 10 198 310€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-453 822€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
5 729 318 € 5 817 966 € 4 290 986 € 3 863 983 € 3 283 240 € 3 422 501 € 9 602 567 € 10 654 632 € -453 822 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
47 879 397 € 36 516 923 € 38 804 973 € 35 867 581 € 45 393 785 € 42 763 311 € 43 821 332 € 68 109 436 € 73 206 566 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 469 731 € 1 795 944 € 2 243 786 € 2 715 852 € 3 035 597 € 3 929 117 € 5 287 271 € 6 252 952 € 7 657 156 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
11 704€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
33 866€ 37 151€ 28 475€ 17 792€ 20 351€ 16 857€ 26 616€ 14 266€ 43 200€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
294 248€ 597 236€ 1 511 588€ 2 723 374€ 3 912 260€ 5 040 666€ 6 111 396€ 7 602 252€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 435 865€ 1 464 545€ 1 618 075€ 1 186 472€ 291 872€ 219 989€ 127 290€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
43 094 778 € 32 341 423 € 34 616 777 € 31 278 244 € 40 122 570 € 36 474 816 € 36 845 602 € 60 009 060 € 54 727 172 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
26 703 571 € 18 113 517 € 18 528 546 € 12 155 487 € 31 030 077 € 17 058 964 € 15 421 008 € 16 995 162 € 9 923 222 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
293 801€ 420 801€ 432 115€ 301 455€ 14 732 901€ 785 745€ 805 145€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
26 409 770€ 17 692 716€ 18 096 431€ 11 854 032€ 16 297 176€ 16 273 219€ 14 615 863€ 16 995 162€ 9 923 222€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
14 865 914€ 11 482 701€ 13 575 091€ 17 001 506€ 7 049 780€ 17 496 677€ 19 193 950€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
32 852 133€ 32 707 121€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
658 992€ 641 006€ 510 121€ 444 534€ 434 221€ 414 775€ 425 882€ 449 513€ 103 044€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
440 439€ 429 570€ 400 980€ 355 960€ 325 603€ 296 014€ 271 268€ 246 728€ 82 891€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
120 451€ 1 356 380€ 676 058€ 96 810€ 85 601€ 72 143€ 66 693€ 2 931 054€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
305 411€ 318 249€ 925 981€ 1 223 947€ 1 197 288€ 1 136 243€ 1 466 801€ 6 534 470€ 11 910 894€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 314 597 € 2 379 260 € 1 944 147 € 1 873 214 € 2 235 225 € 2 358 968 € 1 688 017 € 1 846 998 € 487 396 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
398 134€ 340 552€ 246 821€ 204 255€ 263 425€ 83 446€ 130 428€ 759 751€ 218 702€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 916 463€ 2 038 708€ 1 697 326€ 1 668 959€ 1 971 800€ 2 275 522€ 1 557 589€ 1 087 247€ 268 694€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
291€ 296€ 263€ 271€ 393€ 410€ 442€ 426€ 7 616 066€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
2 718 776€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
449 955 € 160 760 € 195 783 € 236 174 € 611 263 € 549 346 € 358 202 € 446 391 € 1 385 607 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
5 368€ 48€ 1 274€ 2 649€ 4 928€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
90 714€ 125 737€ 160 760€ 195 783€ 233 855€ 269 416€ 323 936€ 359 122€ 1 212 236€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
359 241€ 35 023€ 35 023€ 35 023€ 377 360€ 278 656€ 31 617€ 82 341€ 173 371€