Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
 
Úvery a pohľadávky
 
Pohľadávky z poistenia a zaistenia
 
Ostatné pohľadávky
 
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
 
Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát
 
Poistné pohľadávky
 
Podiel zaisťovateľov na technických rezervách
 
Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách
 
Nehmotný majetok
 
Hmotný majetok a majetok na predaj
 
Ostatný majetok
 
Aktívne časové rozlíšenie
 
Aktíva spolu
PASÍVA
 
Záväzky z obchodného styku
 
Technické rezervy
 
Záväzky z poistenia a zaistenia
 
Ostatné záväzky
 
Podriadené finančné záväzky
 
Daňové záväzky
 
Záväzky celkom
 
Vlastné imanie
 
Základné imane
 
Emisné ážio
 
Kapitálové fondy
 
Fondy tvorené zo zisku po zdanení
 
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z inulých rokov
 
Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia
 
Podiely iných vlastníkov
 
Pasíva spolu