Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FPD Hotels & Hospitality a. s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.11.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
38 787 768 € 39 904 611 € 39 832 304 € 40 526 912 € 41 488 494 € 47 460 191 € 48 537 954 € 25 194 233 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
31 928 633 € 33 695 552 € 35 739 923 € 33 921 523 € 33 333 564 € 35 587 395 € 35 117 425 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
31 928 633 € 33 695 552 € 35 739 923 € 33 921 523 € 33 333 564 € 35 587 395 € 35 117 425 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
20 949 178€ 22 355 537€ 21 908 819€ 22 165 404€ 22 164 382€ 22 489 178€ 22 478 158€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
9 055 933€ 9 050 195€ 8 419 964€ 7 961 929€ 7 444 436€ 7 012 460€ 6 818 401€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
273 522€ 639 820€ 5 411 140€ 3 794 190€ 3 724 746€ 6 085 757€ 5 820 866€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
1 650 000€ 1 650 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
6 854 016 € 6 200 766 € 4 092 381 € 6 605 389 € 8 154 930 € 11 872 796 € 13 420 529 € 25 105 412 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
6 834 557 € 6 041 206 € 0 € 3 648 514 € 4 008 014 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
3 260 057 € 1 518 385 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 872 333€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 387 724€ 1 518 385€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 942 708€ 1 361 830€ 0€ 1 248 514€ 1 608 014€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 2 400 000€ 2 400 000€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 631 792€ 3 160 991€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
18 870 € 17 538 € 4 091 360 € 6 189 976 € 8 078 118 € 8 185 097 € 9 359 367 € 21 450 500 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
480 € 721 197 € 721 197 € 721 197 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
480€ 721 197€ 721 197€ 721 197€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
2 862 039€ 4 582 696€ 3 111 416€ 0€ 150 625€ 450 500€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
370 000€ 370 000€ 1 555 000€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
497€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
18 390€ 17 538€ 138 124€ 516 083€ 2 690 008€ 8 185 097€ 9 208 742€ 21 000 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
589 € 142 022 € 1 021 € 415 413 € 76 812 € 39 185 € 53 148 € 3 654 912 €
072
B.V.1.
Peniaze
40€ 224€ 224€ 238€ 459€ 987€ 41€ 46€
073
B.V.2.
Účty v bankách
549€ 141 798€ 797€ 415 175€ 76 353€ 38 198€ 53 107€ 3 654 866€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
5 119 € 8 293 € 0 € 88 821 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 119€ 8 293€ 0€ 88 821€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
38 787 768 € 39 904 611 € 39 832 304 € 40 526 912 € 41 488 494 € 47 460 191 € 48 537 954 € 25 194 233 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
16 985 456 € 19 289 644 € 18 988 124 € 19 426 740 € 19 456 608 € 20 136 562 € 20 683 165 € 85 993 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
21 900 000 € 21 900 000 € 21 900 000 € 21 900 000 € 21 900 000 € 21 900 000 € 21 900 000 € 100 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
21 900 000€ 21 900 000€ 21 900 000€ 21 900 000€ 21 900 000€ 21 900 000€ 21 900 000€ 100 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
129 880 € 1 530 501 € 453 552 € 252 102 € -266 413 € -373 593 € -578 671 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
129 880€ 1 530 501€ 453 552€ 252 102€ -266 413€ -373 593€ -578 671€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-4 150 857 € -3 375 428 € -2 735 362 € -2 186 979 € -1 399 845 € -648 163 € -24 007 € 0 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 150 857€ -3 375 428€ -2 735 362€ -2 186 979€ -1 399 845€ -648 163€ -24 007€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-903 567 € -775 429 € -640 066 € -548 383 € -787 134 € -751 682 € -624 157 € -24 007 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
21 420 012 € 20 614 967 € 20 844 180 € 21 100 172 € 21 956 261 € 27 323 629 € 27 854 789 € 25 108 240 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
20 000 272 € 20 000 302 € 20 000 275 € 20 000 275 € 271 € 916 399 € 26 116 227 € 25 000 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
20 000 000€ 20 000 000€ 20 000 000€ 20 000 000€ 0€ 25 000 000€ 25 000 000€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
272€ 302€ 275€ 275€ 271€ 172€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 916 227€ 1 116 227€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 397 040 € 607 015 € 833 071 € 1 091 836 € 1 935 375 € 1 381 443 € 1 716 262 € 107 040 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
868 252 € 74 991 € 36 844 € 36 844 € 40 677 € 4 194 € 3 464 € 0 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
2 034€ 2 034€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
868 252€ 74 991€ 34 810€ 34 810€ 40 677€ 4 194€ 3 464€ 0€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
796 227€ 840 566€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
840 566€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 840 566€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 741€ 1 000€ 0€ 4 989€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 214€ 651€ 0€ 2 391€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 080€ 2 161€ 1 120€ 960€ 1 629€ 2 880€ 0€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
527 708€ 526 908€ 1 052 221€ 1 053 172€ 527 674€ 869 352€ 107 040€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
22 700 € 7 650 € 10 834 € 8 061 € 20 615 € 25 787 € 22 300 € 1 200 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 500€ 3 727€ 281€ 3 787€ 22 300€ 1 200€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
22 700€ 7 650€ 7 334€ 4 334€ 20 334€ 22 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
20 000 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 25 000 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
382 300 € 75 625 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
75 625€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
382 300€