Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FPD Hotels & Hospitality a. s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.11.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
19 929€ 413 747€ 6 355 231€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 826 216 € 19 929 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
19 920€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 826 216€ 9€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
96 244 € 3 916 853 € 42 368 € 43 839 € 105 036 € 134 605 € 28 863 € 10 311 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
240€ 285€ 57€ 2€ 0€ 18€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
57 952€ 47 411€ 25 511€ 27 890€ 43 286€ 69 197€ 28 764€ 10 293€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
33 229 € 34 434 € 12 533 € 6 353 € 53 812 € 65 019 €
16
E.1.
Mzdové náklady
23 760€ 24 559€ 9 299€ 5 021€ 12 584€ 13 657€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
25 921€ 33 211€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
8 363€ 8 924€ 3 234€ 1 329€ 13 556€ 16 497€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 106€ 951€ 3€ 1 751€ 1 654€
20
F.
Dane a poplatky
1€ 2€ 33€ 0€ 33€ 99€ 0€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 062€ 3 834 766€ 4 039€ 9 563€ 7 881€ 354€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-96 244 € -90 637 € -42 368 € -43 839 € -85 107 € -134 605 € -28 863 € -10 311 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-57 952 € -47 651 € -25 796 € -27 890 € -23 423 € -69 199 € -28 764 € -10 311 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
108 530 € 228 838 € 314 849 € 330 884 € 382 841 € 413 802 € 6 355 231 € 527 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 6 000 000€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
14 444 € 124 784 € 298 807 € 220 229 € 264 891 € 264 891 € 231 279 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
14 444€ 124 784€ 298 807€ 220 229€ 264 891€ 264 891€ 231 279€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
94 086 € 104 054 € 16 042 € 110 655 € 117 809 € 148 856 € 123 952 € 527 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 6 875€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
94 086€ 104 054€ 16 042€ 110 655€ 117 809€ 141 981€ 123 952€ 527€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 55€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
141€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
915 853 € 913 630 € 912 547 € 834 468 € 1 083 908 € 1 029 919 € 6 947 614 € 14 218 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 6 000 000€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
915 800 € 913 583 € 912 500 € 834 375 € 983 369 € 1 029 397 € 945 527 € 14 190 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
915 800€ 913 583€ 912 500€ 834 375€ 983 369€ 1 029 397€ 945 527€ 14 190€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
53€ 47€ 47€ 93€ 100 539€ 522€ 2 087€ 28€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-807 323 € -684 792 € -597 698 € -503 584 € -701 067 € -616 117 € -592 383 € -13 691 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-903 567 € -775 429 € -640 066 € -547 423 € -786 174 € -750 722 € -621 246 € -24 002 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 960 € 960 € 2 911 € 5 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 960€ 960€ 2 911€ 5€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-903 567 € -775 429 € -640 066 € -548 383 € -787 134 € -751 682 € -624 157 € -24 007 €