Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gestamp Nitra, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
142 399 387 € 140 539 215 € 110 008 475 € 30 085 293 € 1 272 773 € 4 486 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
110 766 777 € 115 887 278 € 93 293 670 € 29 166 251 € 1 247 030 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
434 641 € 386 110 € 206 187 € 14 319 € 9 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
298 754€ 286 740€ 157 418€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
135 887€ 99 370€ 48 769€ 14 319€ 9 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
110 332 136 € 115 501 168 € 93 087 483 € 29 151 932 € 1 238 030 €
012
A.II.1
Pozemky
2 605 208€ 2 605 208€ 2 605 208€
013
A.II.2
Stavby
38 318 241€ 39 425 795€ 40 308 532€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
68 916 694€ 72 295 235€ 39 686 132€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
331 356€ 868 042€ 7 259 901€ 24 537 906€ 1 238 030€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
160 637€ 306 888€ 3 227 710€ 4 614 026€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
22 612 635 € 16 147 057 € 6 948 888 € 913 392 € 25 743 € 4 486 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 072 881 € 4 895 791 € 2 264 029 €
035
B.I.1
Materiál
590 560€ 1 654 594€ 979 389€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
411€
037
B.I.3
Výrobky
1 482 321€ 1 607 765€ 612 467€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 633 021€ 672 173€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
156 530 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
156 530€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
20 077 351 € 9 728 335 € 4 201 919 € 681 962 € 21 798 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
20 077 101 € 8 896 530 € 3 923 586 € 604 250 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
635 261€ 431 693€ 160 346€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
19 441 840€ 8 464 837€ 3 763 240€ 604 250€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
25 334€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
794 111€ 239 690€ 33 995€ 21 798€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
250€ 37 694€ 38 643€ 18 383€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
462 403 € 1 522 931 € 482 940 € 74 900 € 3 945 € 4 486 €
072
B.V.1.
Peniaze
288€ 821€ 358€ 1 306€
073
B.V.2.
Účty v bankách
462 115€ 1 522 110€ 482 582€ 73 594€ 3 945€ 4 486€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
9 019 975 € 8 504 880 € 9 765 917 € 5 650 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
5 213 542€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
433 890€ 39 600€ 29 812€ 5 650€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 372 543€ 8 465 280€ 9 736 105€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
142 399 387 € 140 539 215 € 110 008 475 € 30 085 293 € 1 272 773 € 4 486 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
31 970 731 € 19 665 972 € 9 880 218 € -765 249 € 162 € 4 006 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
3 324 484€ 3 324 484€ 3 324 484€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 000 € 1 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 000€ 1 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
16 315 487 € 6 529 733 € -770 248 € -4 838 € -994 € -158 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
17 085 736€ 7 299 982€ -769 254€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-770 249€ -770 249€ -994€ -4 838€ -994€ -158€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
12 324 760 € 9 805 755 € 7 320 982 € -765 411 € -3 844 € -836 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
101 960 432 € 116 970 888 € 98 250 019 € 30 850 542 € 1 272 611 € 480 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 128 978 € 1 806 806 € 47 651 € 2 542 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
34 959€ 20 000€ 2 542€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
3 094 019€ 1 786 806€ 47 651€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
20 000 000€ 30 000 000€ 30 000 000€ 28 000 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
65 442 807 € 84 077 089 € 67 785 956 € 2 670 276 € 1 272 611 € 480 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
13 261 979 € 13 101 596 € 9 337 047 € 2 519 414 € 1 269 137 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
12 426 792€ 9 887 325€ 5 962 282€ 1 358 761€ 1 137 443€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
835 187€ 3 214 271€ 3 374 765€ 1 160 653€ 131 694€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
50 270 529€ 70 110 346€ 56 370 619€ 594€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
172 704€ 236 806€ 167 343€ 83 849€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
119 736€ 167 580€ 111 619€ 50 762€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 616 793€ 459 402€ 1 796 767€ 16 251€ 2 880€ 480€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 066€ 1 359€ 2 561€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 388 647 € 1 086 993 € 416 412 € 177 724 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
53 690€ 94 922€ 66 918€ 20 402€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 334 957€ 992 071€ 349 494€ 157 322€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
10 000 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
8 468 224 € 3 902 355 € 1 878 238 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
12 186€ 473 958€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
6 429 243€ 1 688 836€ 1 783 537€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 026 795€ 1 739 561€ 94 701€