Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gestamp Nitra, s. r. o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2019
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
101 495 235€ 94 080 125€ 64 291 507€ 64 291 507€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
111 658 219 € 100 907 999 € 70 397 785 € 70 397 786 € 4 953 188 € 1 128 443 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
149 850€ 2 797 502€ 1 023 111€ 1 023 111€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
72 413 634€ 58 991 790€ 28 630 381€ 28 630 381€
05
III.
Tržby z predaja služieb
4 604 445€ 25 076 532€ 29 507 910€ 29 507 910€ 2 727 014€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
12 684€ -125 855€ 995 709€ 995 709€
07
V.
Aktivácia
10 150 300€ 6 953 729€ 5 110 568€ 5 110 569€ 2 226 174€ 1 128 443€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
10 097 657€ 6 880 375€ 4 978 914€ 4 978 914€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
14 229 649€ 333 926€ 151 192€ 151 192€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
92 724 967 € 84 290 092 € 56 778 263 € 56 778 264 € 5 707 410 € 1 129 346 € 294 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
69 927€ 2 748 306€ 693 053€ 693 053€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
60 371 653€ 49 272 366€ 25 515 189€ 25 515 189€ 11 188€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
11 723 551€ 13 491 728€ 13 941 080€ 13 941 080€ 5 019 708€ 1 129 346€ 294€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 963 005 € 5 078 902 € 5 589 926 € 5 589 927 € 675 256 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 604 047€ 3 401 611€ 3 731 836€ 3 731 836€ 462 790€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 043 789€ 1 251 813€ 1 410 425€ 1 410 425€ 165 033€
19
E.4.
Sociálne náklady
315 169€ 425 478€ 447 665€ 447 666€ 47 433€
20
F.
Dane a poplatky
182 690€ 82 389€ 80 564€ 80 564€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 754 885€ 5 777 881€ 4 370 097€ 4 370 097€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 754 885€ 5 777 881€ 4 370 097€ 4 370 097€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
10 150 300€ 6 879 277€ 5 291 474€ 5 291 474€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-86 447€ 86 447€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
595 403€ 872 796€ 1 296 880€ 1 296 880€ 1 258€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
18 933 252 € 16 617 907 € 13 619 522 € 13 619 522 € -754 222 € -903 € -294 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
15 165 782 € 28 181 298 € 25 118 357 € 25 118 358 € -77 708 € -903 € -294 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 1 € 791 € 791 € 1 265 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
1€ 1€ 791€ 791€ 1 265€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
881 876 € 934 076 € 1 097 355 € 1 097 355 € 166 104 € 61 € 62 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
849 428 € 931 672 € 1 090 647 € 1 090 647 € 124 831 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
575 678€ 657 172€ 816 897€ 816 897€ 95 151€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
273 750€ 274 500€ 273 750€ 273 750€ 29 680€
52
O.
Kurzové straty
348€ 432€ 5 246€ 5 246€ 20 195€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
32 100€ 1 972€ 1 462€ 1 462€ 21 078€ 61€ 62€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-881 875 € -934 075 € -1 096 564 € -1 096 564 € -164 839 € -61 € -62 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
18 051 377 € 15 683 832 € 12 522 958 € 12 522 958 € -919 061 € -964 € -356 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 839 909 € 3 359 072 € 2 717 203 € 2 717 203 € -153 650 € 2 880 € 480 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 214 879€ 2 051 859€ 978 048€ 978 049€ 2 880€ 2 880€ 480€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
1 625 030€ 1 307 213€ 1 739 155€ 1 739 154€ -156 530€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
14 211 468 € 12 324 760 € 9 805 755 € 9 805 755 € -765 411 € -3 844 € -836 €