Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gestamp Nitra, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
94 080 125€ 64 291 507€ 25 530 581€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
100 907 999 € 70 397 785 € 28 873 759 € 4 953 188 € 1 128 443 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 797 502€ 1 023 111€ 2 237 263€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
58 991 790€ 28 630 381€ 4 565 350€
05
III.
Tržby z predaja služieb
25 076 532€ 29 507 910€ 7 668 921€ 2 727 014€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-125 855€ 995 709€ 612 467€
07
V.
Aktivácia
6 953 729€ 5 110 568€ 2 730 711€ 2 226 174€ 1 128 443€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
6 880 375€ 4 978 914€ 205 586€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
333 926€ 151 192€ 10 853 461€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
84 290 092 € 56 778 263 € 18 655 977 € 5 707 410 € 1 129 346 € 294 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 748 306€ 693 053€ 2 025 941€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
49 272 366€ 25 515 189€ 4 859 793€ 11 188€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
13 491 728€ 13 941 080€ 7 374 117€ 5 019 708€ 1 129 346€ 294€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
5 078 902 € 5 589 926 € 3 108 041 € 675 256 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 401 611€ 3 731 836€ 2 123 777€ 462 790€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 251 813€ 1 410 425€ 744 980€ 165 033€
19
E.4.
Sociálne náklady
425 478€ 447 665€ 239 284€ 47 433€
20
F.
Dane a poplatky
82 389€ 80 564€ 9 559€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 777 881€ 4 370 097€ 593 026€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 777 881€ 4 370 097€ 593 026€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 879 277€ 5 291 474€ 205 461€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
86 447€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
872 796€ 1 296 880€ 480 039€ 1 258€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
16 617 907 € 13 619 522 € 10 217 782 € -754 222 € -903 € -294 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
28 181 298 € 25 118 357 € 3 554 861 € -77 708 € -903 € -294 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 791 € 2 810 € 1 265 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
1€ 791€ 2 810€ 1 265€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
934 076 € 1 097 355 € 929 030 € 166 104 € 61 € 62 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
931 672 € 1 090 647 € 699 794 € 124 831 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
657 172€ 816 897€ 279 834€ 95 151€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
274 500€ 273 750€ 419 960€ 29 680€
52
O.
Kurzové straty
432€ 5 246€ 14 855€ 20 195€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 972€ 1 462€ 214 381€ 21 078€ 61€ 62€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-934 075 € -1 096 564 € -926 220 € -164 839 € -61 € -62 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
15 683 832 € 12 522 958 € 9 291 562 € -919 061 € -964 € -356 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 359 072 € 2 717 203 € 1 970 580 € -153 650 € 2 880 € 480 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 051 859€ 978 048€ 1 766 399€ 2 880€ 2 880€ 480€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
1 307 213€ 1 739 155€ 204 181€ -156 530€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
12 324 760 € 9 805 755 € 7 320 982 € -765 411 € -3 844 € -836 €