Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.08.2015
31.12.2015
01.08.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
168 471 341 € 166 230 927 € 162 470 321 € 74 256 609 € 92 127 777 € 80 471 604 € 25 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
146 903 798 € 150 225 001 € 153 046 783 € 60 214 682 € 64 851 160 € 66 038 541 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
74 835 555 € 79 361 537 € 25 718 715 € 31 987 836 € 38 754 822 € 45 229 167 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
4 138 742€ 3 135 309€ 859 197€ 509 426€ 551 110€ 393 289€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
2 235 400€ 2 402 980€ 2 622 846€ 3 805 425€ 4 996 105€ 6 190 882€
007
A.I.4
Goodwill
62 383 219€ 67 407 356€ 22 138 327€ 27 672 908€ 33 207 490€ 38 644 790€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
5 979 886€ 6 320 383€ 37€ 77€ 117€ 206€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
98 308€ 95 509€ 98 308€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
65 411 505 € 63 566 609 € 21 182 213 € 22 634 672 € 23 125 338 € 20 809 374 €
012
A.II.1
Pozemky
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€
013
A.II.2
Stavby
14 721 621€ 13 376 611€ 499 665€ 434 869€ 492 147€ 549 352€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
47 531 902€ 45 769 819€ 18 372 707€ 19 949 594€ 21 514 324€ 19 232 801€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
547 595€ 627 753€ 643 439€ 708 982€ 780 015€ 841 731€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 609 387€ 3 791 426€ 1 650 402€ 1 540 227€ 337 852€ 184 490€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
15 000€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
6 656 738 € 7 296 855 € 106 145 855 € 5 592 174 € 2 971 000 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
64 984€ 478 962€ 75 171 093€ 805 205€ 370 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
6 252 084€ 6 226 195€ 4 441 071€ 4 388 405€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
301 286€ 397 086€ 25 699 377€ 397 086€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
38 384€ 30 612€ 834 314€ 1 478€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
164 000€ 2 601 000€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
9 117 314 € 13 554 764 € 8 399 826 € 12 470 697 € 25 871 985 € 13 573 298 € 25 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
270 500 € 306 400 € 388 973 € 795 015 € 2 963 618 € 2 084 302 €
035
B.I.1
Materiál
107 152€ 68 943€ 82 532€ 108 952€ 139 921€ 144 018€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
037
B.I.3
Výrobky
0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
163 348€ 237 457€ 306 441€ 686 063€ 2 823 697€ 1 940 284€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
615 188 € 304 288 € 407 821 € 298 216 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
615 188€ 304 288€ 407 821€ 298 216€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
8 441 693 € 12 861 846 € 5 934 665 € 10 930 568 € 22 204 453 € 11 110 570 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
5 919 519 € 9 215 560 € 3 722 068 € 4 399 603 € 3 359 175 € 5 568 997 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
788 789€ 637 893€ 1 963 767€ 1 134 618€ 627 006€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
89 571€ 265 886€ 244 187€ 215 157€ 262 920€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 041 159€ 8 311 781€ 3 477 881€ 2 220 679€ 1 961 637€ 4 941 991€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
2 278 173€ 2 019 689€ 6 381 174€ 18 137 316€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
144 648€ 571 649€ 60 645€ 118 433€ 677 033€ 2 739 219€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
706€ 797 244€ 1 757€ 1 073€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
98 647€ 257 704€ 2 150 195€ 30 285€ 30 929€ 2 802 354€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
405 121 € 386 518 € 1 461 000 € 440 826 € 296 093 € 80 210 € 25 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
30 419€ 59 000€ 31 521€ 33 423€ 33 420€ 28 462€
073
B.V.2.
Účty v bankách
374 702€ 327 518€ 1 429 479€ 407 403€ 262 673€ 51 748€ 25 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
12 450 229 € 2 451 162 € 1 023 712 € 1 571 230 € 1 404 632 € 859 765 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
8 780 047€ 111 787€ 51 703€ 121 319€ 141 000€ 68 837€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 456 705€ 895 192€ 401 005€ 423 776€ 469 571€ 399 356€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 213 477€ 1 444 183€ 571 004€ 1 026 135€ 794 061€ 391 572€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
168 471 341 € 166 230 927 € 162 470 321 € 74 256 609 € 92 127 777 € 80 471 604 € 25 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
30 078 931 € 33 006 177 € 36 295 396 € 45 233 763 € 52 846 782 € 59 427 019 € 25 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
60 026 000 € 60 026 000 € 60 026 000 € 60 026 000 € 60 026 000 € 60 025 000 € 22 500 €
082
A.I.1
Základné imanie
60 026 000€ 60 026 000€ 60 026 000€ 60 026 000€ 60 026 000€ 60 025 000€ 25 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ -2 500€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
101 148 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
101 148€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-743 470 € -951 691 € -733 723 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-743 470€ -951 691€ -733 723€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-26 158 597 € -27 046 429 € -14 794 737 € -7 181 719 € -600 481 € 0 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
887 832€ 0€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-27 046 429€ -27 046 429€ -14 794 737€ -7 181 719€ -600 481€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-3 146 150 € 975 797 € -8 204 644 € -7 613 018 € -6 581 237 € -600 481 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
132 941 235 € 132 656 363 € 123 791 063 € 28 901 740 € 39 130 121 € 20 085 606 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
13 873 808 € 5 253 419 € 976 136 € 750 869 € 1 046 055 € 869 828 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
605 413€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 605 413€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
56 730€ 25 816€ 19 018€ 34 505€ 2 816€ -541€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
321 814€ 181 663€ 340 791€ 716 364€ 437 826€ 264 956€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
601 857€ 770 416€ 616 327€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
12 893 407€ 4 275 524€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
71 370 € 27 695 € 27 695 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
71 370€ 27 695€ 27 695€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
75 906 787€ 81 505 663€ 89 659 594€ 13 677 175€ 14 298 401€ 4 598 817€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
14 434 729 € 15 565 757 € 15 162 910 € 6 499 291 € 13 903 378 € 8 368 713 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
12 411 017 € 13 555 483 € 7 182 830 € 5 134 417 € 9 371 379 € 6 516 247 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
6 278 898€ 3 101 000€ 590 586€ 930 426€ 958 055€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
373 757€ 614 363€ 971 679€ 811 513€ 623 258€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
5 758 362€ 9 840 120€ 6 211 151€ 3 732 318€ 7 817 695€ 5 558 192€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
6 887€ 302 174€ 3 103 702€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
62 909€ 5 822 024€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
11 348€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
599 167€ 582 029€ 266 868€ 233 082€ 385 345€ 320 270€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
404 346€ 394 283€ 184 470€ 159 103€ 248 837€ 216 701€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
702 438€ 116 542€ 545 355€ 161 694€ 283 802€ 290 885€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
141 613€ 181 275€ 117 396€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
164 800€ 666 349€ 1 043 967€ 508 821€ 510 313€ 1 024 610€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 034 617 € 1 835 328 € 1 043 036 € 410 360 € 489 703 € 1 042 509 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
543 340€ 427 977€ 174 779€ 150 154€ 224 266€ 216 372€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 491 277€ 1 407 351€ 868 257€ 260 206€ 265 437€ 826 137€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
26 619 924€ 28 468 501€ 16 921 692€ 7 564 045€ 8 796 015€ 4 304 310€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
596 569€ 901 429€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
5 451 175 € 568 387 € 2 383 862 € 121 106 € 150 874 € 958 979 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
55 280€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
17 000€ 18 900€ 20 800€ 22 700€ 24 600€ 26 500€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
5 434 175€ 549 487€ 2 307 782€ 98 406€ 126 274€ 932 479€