Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SWAN, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.08.2015
31.12.2015
01.08.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
54 297 933€ 47 730 231€ 47 737 229€ 3 474 318€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
100 458 515 € 90 606 148 € 55 764 529 € 48 775 320 € 48 430 901 € 4 440 586 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
320 613€ 516 615€ 300 460€ 489 468€ 312 630€ 51 066€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
90 444 451€ 87 341 647€ 53 997 473€ 47 240 763€ 47 424 599€ 3 423 252€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
V.
Aktivácia
2 345 899€ 2 154 712€ 501 184€ 208 025€ 397 693€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 343 943€ 127 360€ 498 285€ 559 581€ 38 650€ 903 653€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 003 609€ 465 814€ 467 127€ 277 483€ 257 329€ 62 615€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
91 472 726 € 83 054 523 € 61 403 453 € 55 137 067 € 54 842 533 € 5 281 925 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
241 239€ 386 388€ 270 692€ 421 871€ 270 848€ 42 457€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 643 116€ 2 537 906€ 1 834 103€ 1 727 466€ 2 107 075€ 181 131€
13
C.
Opravné položky k zásobám
27 165€ 59 383€ 0€
14
D.
Služby
44 343 837€ 43 101 355€ 36 818 350€ 29 975 289€ 31 154 089€ 2 825 106€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
14 985 439 € 14 665 398 € 6 859 774 € 7 566 918 € 8 331 103 € 764 615 €
16
E.1.
Mzdové náklady
10 886 726€ 10 710 784€ 4 937 052€ 5 312 738€ 5 945 279€ 580 117€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 724 155€ 3 617 908€ 1 727 298€ 1 948 433€ 2 115 796€ 163 813€
19
E.4.
Sociálne náklady
374 558€ 336 706€ 195 424€ 305 747€ 270 028€ 20 685€
20
F.
Dane a poplatky
2 294 615€ 1 392 428€ 887 272€ 736 403€ 607 198€ 55 908€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22 399 911€ 20 206 476€ 14 197 626€ 13 828 323€ 12 033 239€ 555 640€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
22 288 103€ 20 206 476€ 14 197 626€ 13 828 323€ 12 033 239€ 555 640€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
111 808€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
300 595€ 175 247€ 297 317€ 500 740€ 57 806€ 757 492€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
750 446€ 337 227€ 158 000€ 99 453€ 81 998€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 486 363€ 192 715€ 80 319€ 280 604€ 199 177€ 99 576€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
8 985 789 € 7 551 625 € -5 638 924 € -6 361 747 € -6 411 632 € -841 339 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
45 855 606 € 43 927 942 € 15 875 972 € 15 813 630 € 14 602 910 € 425 624 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
805 964 € 463 657 € 1 325 097 € 649 141 € 593 906 € 16 133 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
237 000€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
490 514 € 369 946 € 320 587 € 178 151 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
490 514€ 178 151€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
369 946€ 320 587€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
49 991 € 75 895 € 1 004 510 € 454 327 € 591 125 € 10 818 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
48 977€ 34 889€ 454 327€ 590 737€ 5 944€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 014€ 41 006€ 1 004 510€ 388€ 4 874€
42
XII.
Kurzové zisky
28 459€ 17 786€ 16 663€ 2 780€ 5 315€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
30€ 1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 320 020 € 3 483 240 € 3 569 481 € 1 658 507 € 850 208 € 46 927 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
233 036€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
754 011€ 28 122€ 354 378€ 656 129€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 623 246 € 2 735 620 € 2 442 201 € 897 751 € 732 268 € 36 425 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
221 140€ 129 345€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 623 246€ 2 735 620€ 2 442 201€ 676 611€ 602 923€ 36 425€
52
O.
Kurzové straty
54 499€ 28 258€ 18 946€ 1 535€ 30 219€ 1 759€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
387 129€ 462 914€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
268 099€ 228 326€ 753 956€ 103 092€ 87 721€ 8 743€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 514 056 € -3 019 583 € -2 244 384 € -1 009 366 € -256 302 € -30 794 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
5 471 733 € 4 532 042 € -7 883 308 € -7 371 113 € -6 667 934 € -872 133 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
8 617 883 € 3 556 245 € 321 336 € 241 905 € -86 697 € -271 652 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
632 236€ 138 372€ 22 908€ 12 324€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
8 617 883€ 3 556 245€ -310 900€ 103 533€ -109 605€ -283 976€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-3 146 150 € 975 797 € -8 204 644 € -7 613 018 € -6 581 237 € -600 481 € 0 €