Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Potraviny BA, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.07.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 717 715 € 3 601 032 € 2 555 531 € 3 507 267 € 1 524 776 € 667 299 € 665 099 € 9 470 € 7 188 € 4 940 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 999 820 € 1 715 973 € 738 544 € 531 865 € 388 129 € 424 444 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € -245 000 € -270 512 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ -245 000€ -270 512€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 999 820 € 1 715 973 € 738 544 € 776 865 € 658 641 € 424 444 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
1 278 089€ 738 698€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
696 251€ 943 151€ 738 544€ 776 865€ 658 641€ 424 444€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
25 480€ 34 124€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 057 954 € 1 385 585 € 1 007 054 € 2 211 791 € 1 125 809 € 224 696 € 665 099 € 9 470 € 7 188 € 4 940 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
126 875 € 85 370 € 37 583 € 39 514 € 290 573 € 114 210 € 534 172 €
035
B.I.1
Materiál
5 924€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
2 915€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
254 906€ 113 464€ 525 333€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
126 875€ 85 370€ 37 583€ 39 514€ 35 667€ 746€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
71 503 € 63 063 € 27 110 € 26 110 € 831 € 604 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
34 050€ 34 050€ 604€ 604€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
37 453€ 29 013€ 27 110€ 26 110€ 227€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 512 452 € 962 397 € 699 155 € 1 428 039 € 376 839 € 44 310 € 130 620 € 2 282 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
29 714 € 34 944 € 51 795 € 20 467 € 10 677 € 12 613 € 2 282 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
29 714€ 34 944€ 51 795€ 20 467€ 10 677€ 12 613€ 2 282€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 760€ 53 962€ 86 077€ 84 029€ 40 917€ 3 898€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 479 978€ 873 491€ 561 283€ 1 323 543€ 325 245€ 27 799€ 130 620€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
347 124 € 274 755 € 243 206 € 718 128 € 457 566 € 65 572 € 307 € 9 470 € 4 906 € 4 940 €
072
B.V.1.
Peniaze
105 910€ 154 050€ 214 010€ 610 281€ 131 977€ 17 676€ 301€ 9 464€ 4 900€ 4 900€
073
B.V.2.
Účty v bankách
241 214€ 120 705€ 29 196€ 107 847€ 325 589€ 47 896€ 6€ 6€ 6€ 40€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
659 941 € 499 474 € 809 933 € 763 611 € 10 838 € 18 159 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
34 212€ 34 536€ 24 548€ 10 838€ 18 159€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
625 729€ 464 938€ 785 385€ 763 611€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 717 715 € 3 601 032 € 2 555 531 € 3 507 267 € 1 524 776 € 667 299 € 665 099 € 9 470 € 7 188 € 4 940 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
54 383 € -109 906 € 126 426 € 108 042 € 176 605 € 103 241 € 7 811 € 8 386 € 6 658 € 4 940 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 203 809€ 300 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
172 € 172 € 172 € 172 € 172 € 172 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
172€ 172€ 172€ 172€ 172€ 172€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
172 € 86 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
172€ 86€
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-592 744 € 29 804 € -116 130 € 71 433 € -1 961 € 2 639 € 3 214 € 1 572 € -60 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
222 542€ 222 542€ 76 608€ 76 608€ 3 214€ 3 214€ 3 214€ 1 632€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-815 286€ -192 738€ -192 738€ -5 175€ -5 175€ -575€ -60€ -60€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-561 854 € -444 882 € 137 384 € -68 563 € 73 394 € -4 570 € -575 € 1 728 € 1 718 € -60 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 663 332 € 3 710 938 € 2 429 105 € 3 399 225 € 1 348 171 € 564 058 € 657 288 € 1 084 € 530 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
121 939 € 343 919 € 228 926 € 219 341 € 251 636 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
86 955 € 294 818 € 216 462 € 212 962 € 233 450 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
86 955€ 294 818€ 216 462€ 212 962€ 233 450€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 278€ 855€ 465€ 379€ 186€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
33 706€ 48 246€ 11 999€ 6 000€ 18 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
2 649 830€ 170 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 842 841 € 1 493 595 € 923 201 € 2 123 021 € 571 868 € 331 867 € 657 288 € 1 084 € 530 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 717 486 € 1 476 902 € 890 808 € 841 759 € 515 549 € 325 740 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 717 486€ 1 476 902€ 890 808€ 841 759€ 515 549€ 325 740€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
656 808€ 601€ 50€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 515€ 3 741€ 3 143€ 4 869€ 3 793€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
8 179€ 8 630€ 1 307€ 5 256€ 3 232€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
18 063€ 2 348€ 14 673€ 2 427€ 28 806€ 6 127€ 480€ 483€ 480€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
94 598€ 1 974€ 13 270€ 1 268 710€ 20 488€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 722 € 3 104 € 2 814 € 1 888 € 2 476 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 722€ 3 104€ 2 814€ 1 888€ 2 476€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
181 511€ 215 355€ 329 834€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
46 000€ 1 518 809€ 1 058 809€ 725 141€ 522 191€ 232 191€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé