Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

iM Trading Systems, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.07.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
36 120 € 64 427 € 44 866 € 64 899 € 127 537 € 74 884 € 103 739 € 97 106 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
36 120 € 64 427 € 44 866 € 64 899 € 127 537 € 74 884 € 103 739 € 97 106 €
015
B.I.
Zásoby
55€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
35 000 € 37 670 € 35 000 € 35 133 € 35 000 € 129 € 82 € 8 090 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
2 670€ 8 090€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 133€ 35 000€ 29€ 82€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
1 120 € 26 757 € 9 866 € 29 711 € 92 537 € 74 755 € 103 657 € 89 016 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
1 120€ 26 757€ 9 866€ 29 711€ 92 537€ 74 755€ 103 657€ 89 016€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
36 120 € 64 427 € 44 866 € 64 899 € 127 537 € 74 884 € 103 739 € 97 106 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-210 550 € -207 123 € -226 564 € -207 191 € -144 553 € -50 782 € -3 021 € 960 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-212 123€ -231 565€ -212 190€ -149 553€ -55 782€ -8 021€ -4 040€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-3 427 € 19 442 € -19 374 € -62 638 € -93 771 € -47 761 € -3 981 € -4 040 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
246 670 € 271 550 € 271 430 € 272 090 € 272 090 € 125 666 € 106 760 € 96 146 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
246 430 € 271 430 € 271 430 € 271 910 € 271 910 € 125 486 € 106 580 € 96 146 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
6€ 46€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
480€ 480€ 480€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
246 430€ 271 430€ 271 430€ 271 430€ 271 430€ 125 000€ 106 100€ 96 100€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
240€ 120€ 180€ 180€ 180€ 180€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci