Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Vivax Healthcare, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.08.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
19 200€ 12 800€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 800€ 3 200€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
14 400 € 9 600 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
86 495 € 1 336 948 € 1 582 370 € 1 626 570 € 853 445 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
86 495€ 1 336 948€ 1 582 370€ 1 626 570€ 853 445€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
20 976 € 19 715 € 99 690 € 709 967 € 405 399 € 1 005 230 € 154 957 € 157 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
7€ 1 639€ 26 432€ 22 825€ 21 540€ 27 628€
10
B.2
Služby
20 976€ 19 708€ 98 051€ 683 535€ 382 574€ 983 690€ 127 329€ 157€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-6 576 € -10 115 € -13 195 € 626 981 € 1 176 971 € 621 340 € 698 488 € -157 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
52 508 € 186 578 € 199 793 € 210 073 € 144 320 €
13
C.1
Mzdové náklady
39 011€ 136 636€ 146 692€ 154 122€ 105 539€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
13 215€ 47 957€ 50 851€ 53 689€ 36 896€
16
C.4
Sociálne náklady
282€ 1 985€ 2 250€ 2 262€ 1 885€
17
D
Dane a poplatky
59€ 631€ 1 309€ 1 450€ 1 443€ 253€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 797€ 38 403€ 43 406€ 43 406€ 6 958€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 800€ 77 000€ 16 666€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
17 812€ 10 839€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 996€ 543€ 7 494€ 10 868€ 7 785€ 6 315€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
50€ 190€ 2 534€ 5 633€ 5 479€ 5 484€ 1 222€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-3 630 € -7 021 € -14 983 € 411 753 € 934 628 € 367 249 € 545 735 € -157 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
41€ 25€ 7€
39
N
Nákladové úroky
40
XI.
Kurzové zisky
16€
41
O
Kurzové straty
57€ 8€ 14€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
208€ 210€ 292€ 409€ 505€ 449€ 564€ 52€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-208 € -210 € -292 € -409 € -505 € -432 € -571 € -52 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-3 838 € -7 231 € -15 275 € 411 344 € 934 123 € 366 817 € 545 164 € -209 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
89 342 € 206 486 € 82 486 € 120 995 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
89 342€ 206 486€ 82 486€ 120 995€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-3 838 € -7 231 € -15 275 € 322 002 € 727 637 € 284 331 € 424 169 € -209 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-3 838 € -7 231 € -15 275 € 411 344 € 934 123 € 366 817 € 545 164 € -209 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-3 838 € -7 231 € -15 275 € 322 002 € 727 637 € 284 331 € 424 169 € -209 €