Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Vivax Healthcare, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.08.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
19 200€ 12 800€ 86 495€ 1 336 948€ 1 582 371€ 1 626 570€ 853 446€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
22 196 € 16 143 € 170 989 € 1 364 482 € 1 590 155 € 1 632 885 € 853 445 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
19 200€ 12 800€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
86 495€ 1 336 948€ 1 582 370€ 1 626 570€ 853 445€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 800€ 77 000€ 16 666€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 996€ 543€ 7 494€ 10 868€ 7 785€ 6 315€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
25 826 € 23 164 € 185 972 € 952 729 € 655 527 € 1 265 636 € 307 710 € 157 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 800€ 3 200€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
7€ 1 639€ 26 432€ 22 825€ 21 540€ 27 628€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
20 976€ 19 708€ 98 051€ 683 535€ 382 574€ 983 690€ 127 329€ 157€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
52 508 € 186 578 € 199 793 € 210 073 € 144 320 €
16
E.1.
Mzdové náklady
39 011€ 136 636€ 146 692€ 154 122€ 105 539€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
13 215€ 47 957€ 50 851€ 53 689€ 36 896€
19
E.4.
Sociálne náklady
282€ 1 985€ 2 250€ 2 262€ 1 885€
20
F.
Dane a poplatky
59€ 631€ 1 309€ 1 450€ 1 443€ 253€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 797€ 38 403€ 43 406€ 43 406€ 6 958€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 797€ 38 403€ 43 406€ 43 406€ 6 958€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
17 812€ 10 839€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
50€ 190€ 2 534€ 5 633€ 5 479€ 5 484€ 1 222€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-3 630 € -7 021 € -14 983 € 411 753 € 934 628 € 367 249 € 545 735 € -157 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-6 576 € -10 115 € -13 195 € 626 981 € 1 176 971 € 621 340 € 698 488 € -157 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
57 € 25 € 7 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
41 € 25 € 7 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
41€ 25€ 7€
42
XII.
Kurzové zisky
16€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
208 € 210 € 292 € 409 € 562 € 457 € 578 € 52 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
57€ 8€ 14€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
208€ 210€ 292€ 409€ 505€ 449€ 564€ 52€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-208 € -210 € -292 € -409 € -505 € -432 € -571 € -52 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-3 838 € -7 231 € -15 275 € 411 344 € 934 123 € 366 817 € 545 164 € -209 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
89 342 € 206 486 € 82 486 € 120 995 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
89 342€ 206 486€ 82 486€ 120 995€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-3 838 € -7 231 € -15 275 € 322 002 € 727 637 € 284 331 € 424 169 € -209 €