Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MH services s.r.o.

2018 2017 2016 2015
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
139 € 2 542 € 12 005 € 30 213 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
1 933 € 3 040 € 14 295 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
1 933 € 3 040 € 14 295 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 933€ 3 040€ 14 295€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
139 € 609 € 8 965 € 15 918 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
283 € 2 215 € 4 971 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
228€ 772€ 3 129€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
55€ 1 443€ 1 842€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
139 € 326 € 6 750 € 10 947 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
139€ 326€ 6 750€ 10 947€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
139 € 2 542 € 12 005 € 30 213 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
139 € -27 578 € -109 092 € -45 779 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-28 522€ -114 091€ -50 779€ -3 930€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
23 661 € 81 513 € -63 313 € -46 849 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
30 120 € 121 097 € 75 992 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
30 120 € 116 407 € 75 992 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
83 197€ 44 032€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 095€ 1 048€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
960€ 960€ 1 029€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
29 160€ 31 155€ 29 883€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
4 690€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci