Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ProUnions s. r. o. v likvidácii

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.08.2015
30.09.2020
01.08.2014
30.09.2019
-
-
-
-
-
-
01.01.2015
31.08.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 527 € 3 270 € 3 270 € 16 595 € 7 921 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
0 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
0 € 0 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 527 € 3 270 € 3 270 € 16 595 € 7 921 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
0 € 0 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 0 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
0 € 3 002 € 3 002 € 8 272 € 5 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 2€ 2€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
0€ 3 000€ 3 000€ 8 272€ 5 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 527 € 268 € 268 € 8 323 € 2 921 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 527€ 268€ 268€ 8 323€ 1 786€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 135€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 527 € 3 270 € 3 270 € 16 595 € 7 921 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-6 516 € -5 928 € -5 928 € -12 362 € 6 266 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
10 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
0 € 0 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-15 928 € -22 361 € -22 361 € -3 734 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-588 € 6 433 € 6 433 € -18 628 € -3 734 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
9 043 € 9 198 € 9 198 € 28 957 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
0 € 0 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
0€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
7 937 € 7 937 € 7 937 € 27 312 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 106 € 1 261 € 1 261 € 1 641 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 587€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 106€ 820€ 820€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
0€ 131€ 131€ 491€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
0€ 310€ 310€ 563€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 0 € 4 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€ 0€ 4€