Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ProUnions s. r. o. v likvidácii

2020 2015 2014 2013
01.08.2015
30.09.2020
01.01.2015
31.08.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
2 527 € 3 270 € 16 595 € 7 921 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
0€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
0 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
0€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
0 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
0€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
2 527 € 3 270 € 16 595 € 7 921 €
015
B.I.
Zásoby
0€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
0€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
0 € 3 002 € 8 272 € 5 000 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
0€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
0€ 2€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
0€ 3 000€ 8 272€ 5 000€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
2 527 € 268 € 8 323 € 2 921 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
2 527€ 268€ 8 323€ 2 921€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
0€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
2 527 € 3 270 € 16 595 € 7 921 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-6 516 € -5 928 € -12 362 € 6 266 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
029
A.II.
Kapitálové fondy
0€
030
A.III.
Fondy zo zisku
0€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
0€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-15 928€ -22 361€ -3 734€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-588 € 6 433 € -18 628 € -3 734 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
9 043 € 9 198 € 28 957 € 1 655 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
7 937€ 7 937€ 27 312€ 1 002€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
0€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
1 106 € 1 261 € 1 641 € 653 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
0€ 587€ 180€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
0€ 131€ 491€ 473€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
0€ 310€ 563€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
1 106€ 820€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
0€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 4€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€