Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VIVE GROUP SK s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.08.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
545 418 € 515 208 € 340 311 € 123 201 € 60 895 € 59 952 € 60 536 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
215 215 € 173 742 € 150 620 € 29 775 € 7 980 € 1 488 € 1 728 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
215 215 € 173 742 € 150 620 € 29 775 € 7 980 € 1 488 € 1 728 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
215 215€ 173 742€ 150 620€ 29 775€ 7 980€ 1 488€ 1 728€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
330 203 € 341 466 € 189 691 € 93 426 € 52 915 € 58 464 € 58 808 € 5 000 €
015
B.I.
Zásoby
12 183€ 8 520€ 5 521€ 2 185€ 1 156€ 18 110€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
259 745 € 188 740 € 77 450 € 87 503 € 27 269 € 28 543 € 28 114 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
252 899€ 158 353€ 52 328€ 57 691€ 22 447€ 24 543€ 20 331€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 894€ 28 001€ 21 505€ 29 812€ 4 822€ 3 771€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
4 952€ 2 386€ 3 617€ 4 000€ 4 012€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
58 275 € 144 206 € 106 720 € 3 738 € 24 490 € 11 811 € 30 694 € 5 000 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
58 275€ 144 206€ 106 720€ 3 738€ 24 490€ 11 811€ 30 694€ 5 000€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
545 418 € 515 208 € 340 311 € 123 201 € 60 895 € 59 952 € 60 536 € 5 000 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
23 579 € 57 023 € 29 818 € 21 887 € 14 888 € 15 417 € 15 620 € 5 000 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
51 523€ 24 318€ 16 387€ 9 389€ 9 917€ 10 120€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-33 444 € 27 205 € 7 931 € 6 998 € -529 € -203 € 10 620 € 0 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
521 839 € 458 185 € 310 493 € 101 314 € 46 007 € 44 535 € 44 916 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
496€ 412€ 348€ 244€ 166€ 80€ 29€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
39 229 € 99 832 € 29 829 € 100 142 € 44 562 € 44 455 € 44 887 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
21 818€ 90 691€ 24 829€ 92 379€ 40 187€ 41 985€ 37 542€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
2 416€ 700€ 1 342€ 1 107€ 1 916€ 874€ 648€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
14 978€ 7 993€ 3 210€ 3 208€ 1 907€ 1 596€ 7 010€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
17€ 448€ 448€ 3 448€ 552€ -313€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 035€ 762€ 928€ 1 279€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
183 614€ 26 906€ 44 554€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
298 500€ 330 000€ 235 000€