Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VIVE GROUP SK s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.08.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
512 608 € 545 418 € 515 208 € 340 311 € 123 201 € 60 895 € 59 952 € 60 536 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
184 961 € 215 215 € 173 742 € 150 620 € 29 775 € 7 980 € 1 488 € 1 728 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
184 961 € 215 215 € 173 742 € 150 620 € 29 775 € 7 980 € 1 488 € 1 728 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
184 961€ 215 215€ 173 742€ 150 620€ 29 775€ 7 980€ 1 488€ 1 728€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
327 647 € 330 203 € 341 466 € 189 691 € 93 426 € 52 915 € 58 464 € 58 808 € 5 000 €
015
B.I.
Zásoby
204 083€ 12 183€ 8 520€ 5 521€ 2 185€ 1 156€ 18 110€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
98 120 € 259 745 € 188 740 € 77 450 € 87 503 € 27 269 € 28 543 € 28 114 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
97 120€ 252 899€ 158 353€ 52 328€ 57 691€ 22 447€ 24 543€ 20 331€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 894€ 28 001€ 21 505€ 29 812€ 4 822€ 3 771€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 000€ 4 952€ 2 386€ 3 617€ 4 000€ 4 012€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
25 444 € 58 275 € 144 206 € 106 720 € 3 738 € 24 490 € 11 811 € 30 694 € 5 000 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
25 444€ 58 275€ 144 206€ 106 720€ 3 738€ 24 490€ 11 811€ 30 694€ 5 000€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
512 608 € 545 418 € 515 208 € 340 311 € 123 201 € 60 895 € 59 952 € 60 536 € 5 000 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
11 494 € 23 579 € 57 023 € 29 818 € 21 887 € 14 888 € 15 417 € 15 620 € 5 000 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
4 429€ 51 523€ 24 318€ 16 387€ 9 389€ 9 917€ 10 120€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
1 565 € -33 444 € 27 205 € 7 931 € 6 998 € -529 € -203 € 10 620 € 0 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
501 114 € 521 839 € 458 185 € 310 493 € 101 314 € 46 007 € 44 535 € 44 916 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
599€ 496€ 412€ 348€ 244€ 166€ 80€ 29€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
106 291 € 39 229 € 99 832 € 29 829 € 100 142 € 44 562 € 44 455 € 44 887 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
92 669€ 21 818€ 90 691€ 24 829€ 92 379€ 40 187€ 41 985€ 37 542€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 343€ 2 416€ 700€ 1 342€ 1 107€ 1 916€ 874€ 648€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
11 940€ 14 978€ 7 993€ 3 210€ 3 208€ 1 907€ 1 596€ 7 010€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
339€ 17€ 448€ 448€ 3 448€ 552€ -313€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 035€ 762€ 928€ 1 279€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
155 724€ 183 614€ 26 906€ 44 554€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
238 500€ 298 500€ 330 000€ 235 000€