Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EW Distribution a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
-
-
-
-
-
-
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
9 178 818€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
9 215 618 € 5 408 183 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
9 173 845€ 5 398 551€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
4 973€ 347€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
28 354€ 8 938€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 446€ 347€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
9 149 539 € 5 368 964 € 173 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 631 791€ 5 108 414€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
45 585€ 18 898€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
353 148€ 169 462€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
78 389 € 53 671 €
16
E.1.
Mzdové náklady
55 330€ 38 410€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19 418€ 13 581€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 641€ 1 680€
20
F.
Dane a poplatky
3 194€ 2 378€ 43€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 205€ 4 465€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 205€ 4 465€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
27 139€ 11 301€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
4 073€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
15€ 375€ 130€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
66 079 € 39 219 € -173 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
148 294 € 102 124 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
192 € 440 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
192€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
440€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
41 508 € 18 536 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
71 € 1 442 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
71€ 1 442€
52
O.
Kurzové straty
2 489€ 3 992€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
38 948€ 13 102€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-41 316 € -18 096 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
24 763 € 21 123 € -173 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 386 € 2 880 € 480 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 386€ 2 880€ 480€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
21 377 € 18 243 € -653 €