Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Orpha SK, s.r.o. [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.09.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
37 087 962 € 69 296 859 € 88 889 021 € 98 927 502 € 209 348 355 € 46 224 447 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
23 192 508 € 60 399 452 € 80 144 679 € 87 044 684 € 202 134 821 € 42 027 248 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
23 177 700 € 60 375 759 € 80 112 102 € 86 992 199 € 202 099 224 € 41 996 973 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
23 177 700€ 52 363 980€ 59 862 535€ 67 396 046€ 91 172 100€ 41 996 973€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
8 011 779€ 20 249 567€ 19 596 153€ 110 927 124€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
14 808 € 23 693 € 32 577 € 52 485 € 35 597 € 30 275 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
14 808€ 23 693€ 32 577€ 52 485€ 35 597€ 30 275€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
13 894 148 € 8 896 109 € 8 743 045 € 11 880 558 € 7 212 384 € 4 196 348 € 5 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
10 € 30 € 39 €
032
B.I.1
Materiál
10€ 30€ 39€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
1 000 € 1 000 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 000€ 1 000€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
12 366 832 € 7 537 039 € 6 168 673 € 11 175 578 € 6 527 144 € 4 179 655 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
12 362 482€ 5 971 423€ 5 643 295€ 5 896 980€ 2 557 437€ 1 557 456€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
520 488€ 515 335€ 4 953 263€ 3 964 171€ 2 622 199€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 350€ 1 011 736€ 10 043€ 323 335€ 4 036€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
33 392€ 2 000€ 1 500€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
1 527 306 € 1 359 040 € 2 574 333 € 704 980 € 684 240 € 15 693 € 5 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 000€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 527 306€ 1 359 040€ 2 574 333€ 704 980€ 684 240€ 15 693€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
1 306 € 1 298 € 1 297 € 2 260 € 1 150 € 851 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 306€ 1 298€ 1 297€ 2 260€ 1 150€ 851€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
37 087 962 € 69 296 859 € 88 889 021 € 98 927 502 € 209 348 355 € 46 224 447 € 5 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
27 425 021 € 41 035 354 € 56 326 907 € 58 788 739 € 140 809 158 € 33 706 488 € 4 819 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 5 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
40 937 863 € 52 541 611 € 58 753 739 € 60 227 017 € 143 699 907 € 34 706 024 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
59 339 978€ 59 402 469€ 63 152 766€ 63 152 766€ 143 699 907€ 34 706 205€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-18 402 115€ -6 860 858€ -4 399 027€ -2 925 749€ -181€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-13 547 842 € -11 541 257 € -2 461 832 € -1 473 278 € -2 925 749 € -1 034 536 € -181 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
9 662 941 € 28 261 505 € 32 562 114 € 40 138 763 € 68 539 197 € 12 517 959 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
18 180 € 20 627 € 31 674 € 16 038 € 10 378 € 2 252 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
3 007€ 652€ 2 387€ 2 832€ 944€ 1 838€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
5 499€ 7 222€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
15 173€ 19 975€ 29 287€ 7 707€ 2 212€ 414€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
4 348 553 € 20 200 053 € 24 282 217 € 24 281 724 € 51 781 955 € 10 550 855 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
613€ 522€ 2 115€ 1 622€ 899€ 127€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
4 347 940€ 20 199 531€ 24 280 102€ 24 280 102€ 51 781 056€ 10 550 728€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
5 296 208 € 8 040 825 € 8 248 223 € 15 841 001 € 16 746 864 € 1 964 852 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
151 825€ 5 175 485€ 3 197 370€ 2 380 764€ 381 320€ 46 596€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
115 336€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
52 322€ 51 804€ 419 149€ 283 382€ 550 394€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 160 920€ 2 660 920€ 4 960 920€ 12 988 893€ 15 000 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 264€ 280€ 8 305€ 6 564€ 2 694€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 997€ 4 868€ 4 168€ 1 959€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 044€ 87 275€ 38 129€ 38 022€ 1 071 430€ 1 321 762€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 861 822€ 64 543€ 1 000€ 41 447€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
181 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
181€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé