Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Orpha SK, s.r.o. [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.09.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
37 087 962 € 69 296 859 € 88 889 021 € 98 927 502 € 209 348 355 € 46 224 447 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
23 192 508 € 60 399 452 € 80 144 679 € 87 044 684 € 202 134 821 € 42 027 248 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
23 177 700 € 60 375 759 € 80 112 102 € 86 992 199 € 202 099 224 € 41 996 973 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
23 177 700€ 52 363 980€ 59 862 535€ 67 396 046€ 91 172 100€ 41 996 973€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
8 011 779€ 20 249 567€ 19 596 153€ 110 927 124€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
14 808 € 23 693 € 32 577 € 52 485 € 35 597 € 30 275 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
14 808€ 23 693€ 32 577€ 52 485€ 35 597€ 30 275€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
13 894 148 € 8 896 109 € 8 743 045 € 11 880 558 € 7 212 384 € 4 196 348 € 5 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
10 € 30 € 39 €
035
B.I.1
Materiál
10€ 30€ 39€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 000 € 1 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
1 000 € 1 000 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 000€ 1 000€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
12 366 832 € 7 537 039 € 6 168 673 € 11 175 578 € 6 527 144 € 4 179 655 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
12 362 482 € 5 971 423 € 5 643 295 € 5 896 980 € 2 557 437 € 1 557 456 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
12 362 482€ 5 971 423€ 5 643 295€ 5 896 980€ 2 557 437€ 1 557 456€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
520 488€ 515 335€ 4 953 263€ 3 964 171€ 2 622 199€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 350€ 1 011 736€ 10 043€ 323 335€ 4 036€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
33 392€ 2 000€ 1 500€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 527 306 € 1 359 040 € 2 574 333 € 704 980 € 684 240 € 15 693 € 5 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 527 306€ 1 359 040€ 2 574 333€ 704 980€ 684 240€ 15 693€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 306 € 1 298 € 1 297 € 2 260 € 1 150 € 851 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 306€ 1 298€ 1 297€ 2 260€ 1 150€ 851€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
37 087 962 € 69 296 859 € 88 889 021 € 98 927 502 € 209 348 355 € 46 224 447 € 5 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
27 425 021 € 41 035 354 € 56 326 907 € 58 788 739 € 140 809 158 € 33 706 488 € 4 819 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
40 937 863 € 52 541 611 € 58 753 739 € 60 227 017 € 143 699 907 € 34 706 024 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
59 339 978€ 59 402 469€ 63 152 766€ 63 152 766€ 143 699 907€ 34 706 205€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-18 402 115€ -6 860 858€ -4 399 027€ -2 925 749€ -181€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-13 547 842 € -11 541 257 € -2 461 832 € -1 473 278 € -2 925 749 € -1 034 536 € -181 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
9 662 941 € 28 261 505 € 32 562 114 € 40 138 763 € 68 539 197 € 12 517 959 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 348 553 € 20 200 053 € 24 282 217 € 24 281 724 € 51 781 955 € 10 550 855 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
613€ 522€ 2 115€ 1 622€ 899€ 127€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
4 347 940€ 20 199 531€ 24 280 102€ 24 280 102€ 51 781 056€ 10 550 728€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
5 499 € 7 222 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
5 499€ 7 222€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
5 296 208 € 8 040 825 € 8 248 223 € 15 841 001 € 16 746 864 € 1 964 852 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
151 825 € 5 175 485 € 3 197 370 € 2 380 764 € 381 320 € 46 596 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
86 488€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
65 337€ 5 175 485€ 3 197 370€ 2 380 764€ 381 320€ 46 596€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
115 336€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
52 322€ 51 804€ 419 149€ 283 382€ 550 394€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 160 920€ 2 660 920€ 4 960 920€ 12 988 893€ 15 000 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 264€ 280€ 8 305€ 6 564€ 2 694€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 997€ 4 868€ 4 168€ 1 959€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 044€ 87 275€ 38 129€ 38 022€ 1 071 430€ 1 321 762€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 861 822€ 64 543€ 1 000€ 41 447€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
18 180 € 20 627 € 31 674 € 10 539 € 3 156 € 2 252 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 007€ 652€ 2 387€ 2 832€ 944€ 1 838€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
15 173€ 19 975€ 29 287€ 7 707€ 2 212€ 414€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
181 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
181€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé