Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Orpha SK, s.r.o. [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.09.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
12 586 162€ 10 763 990€ 9 644 290€ 8 518 839€ 5 923 278€ 2 438 779€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
12 612 819 € 11 498 120 € 9 694 817 € 8 531 307 € 5 925 051 € 2 438 779 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
7 333€ 5 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
12 578 829€ 10 758 990€ 9 644 290€ 8 518 839€ 5 923 278€ 2 438 779€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
49 639€ 8 417€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
26 657€ 734 130€ 888€ 4 051€ 1 773€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
41 972 503 € 25 580 250 € 12 180 342 € 10 051 115 € 8 432 748 € 2 428 947 € 181 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
7 334€ 6 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
5 378€ 5 378€ 5 512€ 11 370€ 10 607€ 2 381€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
3 983 359€ 5 164 997€ 4 458 935€ 1 936 613€ 629 898€ 180 187€ 181€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
81 061 € 92 487 € 124 314 € 168 107 € 185 876 € 30 801 €
16
E.1.
Mzdové náklady
61 242€ 70 348€ 104 829€ 134 229€ 140 600€ 23 443€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19 431€ 21 732€ 24 492€ 34 878€ 37 282€ 7 231€
19
E.4.
Sociálne náklady
388€ 407€ -5 007€ -1 000€ 7 994€ 127€
20
F.
Dane a poplatky
111€ 111€ 178€ 278€ 204€ 74€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
30 788 895€ 20 240 824€ 7 544 036€ 7 548 354€ 7 252 061€ 2 214 692€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 546 279€ 7 546 279€ 7 544 036€ 7 548 354€ 7 252 061€ 2 214 692€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
23 242 616€ 12 694 545€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
44 921€ 14 282€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 106 365€ 70 453€ 2 446€ 372 111€ 354 102€ 812€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-29 359 684 € -14 082 130 € -2 485 525 € -1 519 808 € -2 507 697 € 9 832 € -181 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
8 590 091 € 5 587 615 € 5 179 843 € 6 570 856 € 5 282 773 € 2 256 211 € -181 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 431 € 19 816 € 27 404 € 50 006 € 38 968 € 9 433 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 431 € 19 816 € 27 404 € 50 006 € 38 968 € 9 433 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1 431€ 9 433€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
19 816€ 27 404€ 50 006€ 38 968€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
41 180 € 796 € 831 € 586 € 13 094 € 769 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
40 912 € 518 € 513 € 508 € 12 704 € 657 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
523€ 657€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
40 389€ 518€ 513€ 508€ 12 704€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
268€ 278€ 318€ 78€ 390€ 112€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-39 749 € 19 020 € 26 573 € 49 420 € 25 874 € 8 664 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-29 399 433 € -14 063 110 € -2 458 952 € -1 470 388 € -2 481 823 € 18 496 € -181 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-15 851 591 € -2 521 853 € 2 880 € 2 890 € 443 926 € 1 053 032 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 890€ 443 926€ 1 053 032€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-15 851 591€ -2 521 853€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-13 547 842 € -11 541 257 € -2 461 832 € -1 473 278 € -2 925 749 € -1 034 536 € -181 €