Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PREMIUM INVESTMENT GROUP, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.10.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 577 420 € 5 703 883 € 5 476 217 € 4 446 449 € 5 107 378 € 141 671 € 29 069 € 4 979 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
5 521 676 € 5 650 289 € 5 425 514 € 4 399 086 € 5 060 219 € 42 686 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
5 115 € 5 923 € 6 740 € 7 557 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
5 115€ 5 923€ 6 740€ 7 557€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
5 516 561 € 5 644 366 € 5 418 774 € 4 391 529 € 5 060 219 € 42 686 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
5 516 561€ 5 644 366€ 5 418 774€ 4 391 529€ 5 060 219€ 7 500€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
35 186€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
55 744 € 53 594 € 50 703 € 47 349 € 47 066 € 98 967 € 29 069 € 4 979 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
44 019 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
44 019€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
5 280 € 5 280 € 27 117 € 32 795 € 41 515 € 20 041 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 280€ 5 280€ 5 280€ 5 040€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
998€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
596€ 6 914€ 20 076€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
21 241€ 20 841€ 20 441€ 20 041€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
50 464 € 48 314 € 23 586 € 14 554 € 5 551 € 34 907 € 29 069 € 4 979 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 816€ 4 816€ 4 816€ 4 928€ 4 928€ 4 928€ 4 894€ 4 900€
057
B.IV.2
Účty v bankách
45 648€ 43 498€ 18 770€ 9 626€ 623€ 29 979€ 24 175€ 79€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
14 € 93 € 18 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
14€ 93€ 18€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 577 420 € 5 703 883 € 5 476 217 € 4 446 449 € 5 107 378 € 141 671 € 29 069 € 4 979 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
5 566 552 € 5 692 847 € 5 465 617 € 4 436 649 € 5 104 528 € 118 620 € 23 085 € 4 949 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
7 505 000 € 7 505 000 € 7 505 000 € 5 505 000 € 5 005 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
7 505 000€ 7 505 000€ 7 505 000€ 5 505 000€ 3 755 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
1 250 000€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
-2 083 150 € -1 955 345 € -2 180 936 € -1 208 182 € -39 491 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
2 400 000€ 1 000 000€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-4 483 150€ -2 955 345€ -2 180 936€ -1 208 182€ -39 491€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 979 € 1 897 € 1 810 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 979€ 1 897€ 1 810€ 500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
141 214 € 139 657 € 138 021 € 138 519 € 113 120 € 17 585 € -51 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
141 214€ 139 657€ 138 021€ 138 519€ 113 120€ 17 585€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-51€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
1 509 € 1 638 € 1 722 € 812 € 25 399 € 95 535 € 18 136 € -51 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
10 868 € 11 036 € 10 600 € 9 800 € 2 850 € 23 051 € 5 984 € 30 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 € 850 € 700 € 672 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
700€ 672€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 300€ 1 300€ 1 300€ 1 300€ 850€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
9 568 € 9 736 € 9 300 € 8 500 € 2 000 € 22 351 € 5 312 € 30 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
250€ 200€ 30€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
8 500€ 8 500€ 8 500€ 8 500€ 2 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 068€ 1 236€ 800€ 22 101€ 5 112€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé