Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2016 2015 2014
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
5 503 635€ 7 586 657€ 861 575€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 502 556 € 7 573 330 € 860 092 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
5 484 484€ 7 550 877€ 853 525€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
11 999€ 1 757€ 6 567€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 073€ 20 696€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 599 847 € 7 512 506 € 849 843 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 176 442€ 6 816 654€ 768 221€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
22 730€ 63 740€ 3 540€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
240 908€ 583 865€ 73 304€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
104 684 € 27 767 € 4 741 €
16
E.1.
Mzdové náklady
74 727€ 19 929€ 3 493€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
26 010€ 7 015€ 1 229€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 947€ 823€ 19€
20
F.
Dane a poplatky
1 945€ 2 267€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
45 935€ 13 552€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
45 935€ 13 552€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 567€ 693€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 636€ 3 968€ 37€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-97 291 € 60 824 € 10 249 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
56 403 € 88 375 € 15 027 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 078 € 13 327 € 1 483 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
599 € 6 212 € 199 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
599€ 6 212€ 199€
42
XII.
Kurzové zisky
479€ 7 115€ 1 284€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
17 288 € 32 724 € 3 006 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
8 640 € 1 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
8 640€ 1€
52
O.
Kurzové straty
3 411€ 27 738€ 2 098€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 237€ 4 986€ 907€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-16 210 € -19 397 € -1 523 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-113 501 € 41 427 € 8 726 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 12 216 € 1 961 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 12 216€ 1 961€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-116 381 € 29 211 € 6 765 €