Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LESY SK, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.09.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
7 576 846 € 14 243 882 € 6 909 573 € 6 624 326 € 6 835 648 € 12 108 € 12 224 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
7 535 903 € 7 392 268 € 6 876 368 € 6 623 396 € 6 581 557 € 7 390 € 7 390 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
7 459 920 € 7 316 285 € 294 811 € 41 839 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
7 459 920€ 7 316 285€ 294 811€ 41 839€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
75 983 € 75 983 € 6 581 557 € 6 581 557 € 6 581 557 € 7 390 € 7 390 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
75 983€ 75 983€ 6 581 557€ 6 581 557€ 6 581 557€ 7 390€ 7 390€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
40 943 € 6 851 614 € 33 205 € 930 € 254 091 € 4 718 € 4 834 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
40 518 € 6 836 540 € 7 445 € 717 € 250 240 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
6 685€ 255 205€ 7 020€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 592€ 5 528€ 425€ 717€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
32 241€ 6 575 807€ 250 240€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
425 € 15 074 € 25 760 € 213 € 3 851 € 4 718 € 4 834 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
425€ 15 074€ 25 760€ 213€ 3 851€ 4 718€ 4 834€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
7 576 846 € 14 243 882 € 6 909 573 € 6 624 326 € 6 835 648 € 12 108 € 12 224 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-212 985 € -130 845 € -91 747 € -59 588 € -15 360 € 4 238 € 4 834 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
29 717 € 29 717 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
29 717€ 29 717€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-160 562€ -96 747€ -64 588€ -20 360€ -761€ -166€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-82 140 € -63 815 € -32 159 € -44 228 € -19 599 € -596 € -166 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
7 789 831 € 14 374 727 € 7 001 320 € 6 683 914 € 6 851 008 € 7 870 € 7 390 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
7 742 813€ 7 254 346€ 6 985 405€ 6 667 709€ 6 824 407€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
47 018 € 7 120 381 € 15 914 € 11 204 € 26 600 € 7 870 € 7 390 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
47 018€ 7 120 360€ 4 859€ 1 756€ 7 390€ 7 390€ 7 390€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
3 665€ 960€ 480€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
21€ 7 390€ 8 488€ 18 730€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1€ 1€ 1€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
5 000€