Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Transaction System Servis, s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.10.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 465 500 € 3 371 254 € 1 694 180 € 4 273 764 € 6 916 867 € 2 575 392 € 4 806 848 € 3 032 102 € 885 460 € 4 798 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
17 366 € 18 833 € 20 301 € 21 768 € 23 236 € 24 704 € 26 171 € 29 165 € 32 667 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 1 526 € 3 561 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 1 526€ 3 561€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
17 366 € 18 833 € 20 301 € 21 768 € 23 236 € 24 704 € 26 171 € 27 639 € 29 106 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
17 366€ 18 833€ 20 301€ 21 768€ 23 236€ 24 704€ 26 171€ 27 639€ 29 106€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 434 947 € 3 339 611 € 1 664 088 € 3 932 889 € 6 892 215 € 2 549 290 € 4 779 279 € 3 001 531 € 851 327 € 4 798 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
305 107 € 1 150 703 € 787 096 € 3 018 956 € 2 871 690 € 1 314 753 € 1 264 074 € 341 189 € 53 904 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
305 107€ 1 103 307€ 587 941€ 3 018 956€ 2 871 690€ 1 314 753€ 1 264 074€ 341 189€ 53 904€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
47 396€ 199 155€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
4 850 € 4 850 € 4 850 € 4 850 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
4 850 € 4 850 € 4 850 € 4 850 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 850€ 4 850€ 4 850€ 4 850€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 813 383 € 1 935 369 € 681 157 € 438 104 € 3 853 811 € 807 920 € 3 497 592 € 2 632 878 € 789 578 € 1 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 794 772 € 1 924 719 € 668 683 € 431 454 € 3 805 924 € 741 834 € 3 454 367 € 2 615 126 € 778 020 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 794 772€ 1 924 719€ 668 683€ 431 454€ 3 805 924€ 741 834€ 3 454 367€ 2 615 126€ 778 020€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
3 798€ 3 798€ 3 798€ 3 798€ 3 798€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
14 508€ 1 824€ 1 160€ 17 683€ 25 427€ 13 954€ 1 000€ 1 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
305€ 6 852€ 6 852€ 2 852€ 42 929€ 48 403€ 17 798€ 3 798€ 10 558€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
311 607 € 248 689 € 190 985 € 470 979 € 166 714 € 426 617 € 17 613 € 27 464 € 7 845 € 3 798 €
072
B.V.1.
Peniaze
23 070€ 7 853€ 3 235€ 2 239€ 3 286€ 2 859€ 1 238€ 4 644€ 2 336€ 3 798€
073
B.V.2.
Účty v bankách
288 537€ 240 836€ 187 750€ 468 740€ 163 428€ 423 758€ 16 375€ 22 820€ 5 509€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
13 187 € 12 810 € 9 791 € 319 107 € 1 416 € 1 398 € 1 398 € 1 406 € 1 466 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
13 187€ 12 810€ 9 791€ 1 470€ 1 416€ 1 398€ 1 398€ 1 406€ 1 466€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
317 637€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 465 500 € 3 371 254 € 1 694 180 € 4 273 764 € 6 916 867 € 2 575 392 € 4 806 848 € 3 032 102 € 885 460 € 4 798 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 256 625 € 980 863 € 552 489 € 248 482 € 202 781 € 43 033 € 87 411 € 124 783 € 67 576 € 4 798 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 1 500 € 1 000 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 1 500€ 1 000€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
967 011 € 544 799 € 248 525 € 25 694 € 29 078 € 20 913 € -6 217 € 11 605 € -202 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
967 011€ 544 799€ 248 525€ 25 694€ 29 078€ 20 913€ -6 217€ 11 605€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-202€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
282 614 € 429 064 € 296 964 € 215 788 € 166 703 € 15 620 € 87 628 € 107 678 € 62 778 € -202 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 187 568 € 2 369 711 € 1 126 462 € 3 642 645 € 6 548 612 € 2 402 097 € 4 501 371 € 2 614 167 € 817 884 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 157 € 2 588 € 2 423 € 2 252 € 2 087 € 1 802 € 1 115 € 365 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 157€ 2 588€ 2 423€ 2 252€ 2 087€ 1 802€ 1 115€ 365€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 185 411 € 2 367 123 € 1 124 039 € 3 640 393 € 6 546 525 € 2 400 295 € 4 500 256 € 2 613 802 € 817 884 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 443 847 € 1 621 323 € 647 617 € 3 114 957 € 6 047 268 € 2 018 501 € 3 790 929 € 2 591 763 € 789 632 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 443 847€ 1 621 323€ 647 617€ 3 114 957€ 6 047 268€ 2 018 501€ 3 790 929€ 2 591 763€ 789 632€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 935€ 3 702€ 3 594€ 4 204€ 3 830€ 6 117€ 5 827€ 5 490€ 2 059€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 972€ 1 637€ 1 925€ 2 084€ 1 908€ 3 375€ 3 151€ 3 136€ 1 087€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
735 657€ 740 461€ 470 903€ 519 148€ 493 519€ 372 302€ 700 349€ 13 413€ 25 106€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
21 307 € 20 680 € 15 229 € 382 637 € 165 474 € 130 262 € 218 066 € 293 152 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
21 307€ 20 680€ 15 229€ 382 637€ 165 474€ 130 262€ 218 066€ 293 152€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé