Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
6 855 457 € 4 258 112 € 4 061 455 € 3 689 237 € 2 903 806 € 2 903 219 € 29 754 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
400 875 € 494 959 € 321 333 € 131 292 € 197 516 € 212 235 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
166 720 € 249 177 € 135 606 € 1 757 € 2 436 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
397€ 1 076€ 1 757€ 2 436€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
166 720€ 248 780€ 134 530€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
234 155 € 245 782 € 185 727 € 129 535 € 195 080 € 212 235 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
234 155€ 80 782€ 185 727€ 129 535€ 195 080€ 212 235€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
165 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
6 444 718 € 3 762 419 € 3 718 045 € 3 532 016 € 2 595 224 € 2 690 307 € 29 754 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
438 160 € 70 160 € 101 102 € 217 644 € 7 102 € 1 050 214 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
438 160€ 70 160€ 101 102€ 217 644€ 7 102€ 1 050 214€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
8 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
8€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
5 816 427 € 2 660 766 € 2 994 344 € 2 587 268 € 2 027 914 € 1 052 446 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
5 298 890 € 1 107 056 € 1 096 282 € 1 179 578 € 1 282 012 € 673 943 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 298 890€ 1 107 056€ 1 096 282€ 1 179 578€ 1 282 012€ 673 943€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
156 417€ 578 836€ 571 959€ 534 410€ 373 754€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
35 633€ 121 067€ 37 019€ 10 744€ 286 783€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
361 120€ 939 241€ 1 205 036€ 836 261€ 361 404€ 91 720€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
190 131 € 1 031 493 € 622 599 € 727 104 € 560 208 € 587 647 € 29 746 €
072
B.V.1.
Peniaze
132 110€ 1 023 965€ 590 045€ 586 337€ 557 325€ 528 818€ 29 746€
073
B.V.2.
Účty v bankách
58 021€ 7 528€ 32 554€ 140 767€ 2 883€ 58 829€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
9 864 € 734 € 22 077 € 25 929 € 111 066 € 677 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
9 766€ 734€ 19 677€ 25 929€ 111 066€ 677€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
98€ 2 400€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
6 855 457 € 4 258 112 € 4 061 455 € 3 689 237 € 2 903 806 € 2 903 219 € 29 754 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
381 500 € 691 236 € 830 075 € 793 985 € -62 057 € 70 184 € 8 350 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
5 899€ 780 000€ 780 000€ 780 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-94 264 € 44 575 € 8 986 € -67 057 € 65 184 € 3 349 € -166 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
44 575€ 8 986€ 65 351€ 65 351€ 3 516€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-94 264€ -132 408€ -167€ -167€ -166€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
464 365 € -138 839 € 36 089 € 76 042 € -132 241 € 61 835 € 3 516 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
6 471 301 € 3 564 823 € 3 230 000 € 2 893 274 € 2 963 390 € 2 830 715 € 21 404 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
884 € 12 227 € 12 106 € 11 887 € 11 693 € 11 523 € 17 014 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
11 500€ 11 500€ 11 500€ 11 500€ 11 500€ 17 014€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
884€ 727€ 606€ 387€ 193€ 23€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 832 319 € 1 995 016 € 1 803 935 € 2 280 589 € 2 926 497 € 2 610 613 € 4 174 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 489 214 € 1 975 336 € 1 760 335 € 2 025 665 € 2 827 001 € 1 579 003 € 2 280 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
2 280€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 489 214€ 1 975 336€ 1 760 335€ 2 025 665€ 2 827 001€ 1 579 003€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
140 224€ 1 000 000€ 336€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 470€ 1 430€ 2 232€ 3 106€ 2 134€ 2 487€ 574€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 856€ 1 809€ 1 412€ 1 747€ 2 610€ 2 358€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
336 779€ 876€ 495€ 42 566€ 556€ 26 765€ 984€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
15 565€ 39 461€ 67 281€ 94 196€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
879 € 216 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
879€ 216€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 638 098€ 1 557 580€ 1 413 959€ 600 798€ 25 200€ 207 700€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 656 € 2 053 € 1 380 € 1 978 € 2 473 € 2 320 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 656€ 2 053€ 1 380€ 1 978€ 2 473€ 2 320€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé