Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
102 637 895 € 119 781 412 € 132 250 976 € 158 109 535 € 168 426 550 € 183 460 028 € 10 038 242 € 27 488 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
85 158 025 € 102 570 176 € 118 300 101 € 134 718 768 € 149 222 163 € 165 605 842 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
13 126 € 4 782 € 6 470 € 8 158 € 4 029 € 4 029 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
13 126€ 4 782€ 6 470€ 8 158€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
4 029€ 4 029€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
85 144 899 € 102 565 394 € 118 293 631 € 134 710 610 € 149 218 134 € 165 601 813 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
85 144 899€ 102 565 394€ 118 293 631€ 134 682 610€ 149 218 134€ 165 601 813€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 28 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
16 948 589 € 17 132 658 € 13 888 065 € 23 326 329 € 19 146 375 € 17 518 321 € 9 997 123 € 27 488 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 084 017 € 1 175 792 € 1 628 237 € 1 146 951 € 1 466 514 € 993 540 €
035
B.I.1
Materiál
3 084 017€ 1 175 792€ 1 628 237€ 1 146 951€ 1 466 514€ 993 540€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 612 951 € 1 027 951 € 1 325 740 € 169 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 612 951€ 1 027 951€ 1 325 740€ 169€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
4 717 592 € 5 085 856 € 5 129 357 € 5 500 862 € 4 791 421 € 3 795 595 € 9 977 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
4 616 824 € 5 075 985 € 5 121 151 € 5 492 661 € 4 784 142 € 3 783 243 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
3 436 281€ 3 564 741€ 4 029 202€ 4 594 364€ 4 442 486€ 3 482 494€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 180 543€ 1 511 244€ 1 091 949€ 898 297€ 341 656€ 300 749€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
9 975 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
92 033€ 5 115€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
8 735€ 9 871€ 8 206€ 8 201€ 7 279€ 7 237€ 2 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
7 534 029 € 9 843 059 € 5 804 731 € 16 678 516 € 12 888 440 € 12 729 186 € 19 954 € 27 488 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
7 534 029€ 9 843 059€ 5 804 731€ 16 678 516€ 12 888 440€ 12 729 186€ 19 954€ 27 488€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
531 281 € 78 578 € 62 810 € 64 438 € 58 012 € 335 865 € 41 119 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
81 281€ 78 578€ 62 810€ 60 483€ 53 147€ 52 190€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
450 000€ 0€ 3 955€ 4 865€ 283 675€ 41 119€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
102 637 895 € 119 781 412 € 132 250 976 € 158 109 535 € 168 426 550 € 183 460 028 € 10 038 242 € 27 488 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
15 240 426 € 10 817 286 € 4 915 738 € 3 765 016 € 1 721 134 € 3 844 128 € 10 030 247 € 26 473 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
10 000 000 € 10 000 000 € 10 000 000 € 10 000 000 € 10 000 000 € 10 000 000 € 10 000 000 € 25 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
10 000 000€ 10 000 000€ 10 000 000€ 10 000 000€ 10 000 000€ 10 000 000€ 10 000 000€ 25 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
751 569 € 190 590 € 97 966 € 5 378 € 5 378 € 5 378 € 2 500 € 2 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
751 569€ 190 590€ 97 966€ 5 378€ 5 378€ 5 378€ 2 500€ 2 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-749 297 € -1 174 233 € -1 465 992 € -1 690 479 € -2 808 475 € -2 066 282 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-749 297€ -1 174 233€ -1 465 992€ -1 690 479€ -2 808 475€ -2 066 282€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 239 950 € -3 808 860 € -4 642 471 € -5 475 769 € -4 094 968 € -1 027 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 715 719€ 1 666 909€ 833 298€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-5 475 769€ -5 475 769€ -5 475 769€ -5 475 769€ -4 094 968€ -1 027€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
3 998 204 € 5 609 789 € 926 235 € 925 886 € -1 380 801 € -4 094 968 € 28 774 € -1 027 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
87 397 469 € 108 964 126 € 127 335 238 € 154 344 519 € 166 705 416 € 179 615 900 € 7 995 € 1 015 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
29 077 351 € 28 306 501 € 27 127 732 € 35 413 970 € 34 588 507 € 30 895 531 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
28 777 307€ 27 557 307€ 26 340 640€ 34 550 000€ 32 725 000€ 30 895 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 999€ 2 043€ 1 577€ 1 199€ 317€ 531€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
297 045€ 747 151€ 785 515€ 862 771€ 1 863 190€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
32 949 390€ 55 508 430€ 76 916 376€ 97 611 496€ 114 840 161€ 131 248 597€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 351 349 € 3 545 696 € 2 415 231 € 3 955 774 € 3 835 579 € 4 466 543 € 7 995 € 1 015 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 489 567 € 1 473 396 € 1 064 054 € 2 240 553 € 2 428 092 € 2 104 396 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
32 055€ 28 392€ 99 056€ 114 547€ 19 582€ 7 285€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 457 512€ 1 445 004€ 964 998€ 2 126 006€ 2 408 510€ 2 097 111€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
55 424€ 27 363€ 28 145€ 24 009€ 23 558€ 22 184€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
19 230€ 11 525€ 10 301€ 9 651€ 14 857€ 13 138€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
330 976€ 1 601 176€ 621 640€ 846 537€ 414 442€ 258 199€ 7 995€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
455 146€ 430 585€ 688 595€ 834 976€ 947 955€ 2 068 626€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 006€ 1 651€ 2 496€ 48€ 6 675€ 1 015€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
455 357 € 185 793 € 144 811 € 104 542 € 151 998 € 74 273 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
74 957€ 54 558€ 56 159€ 17 592€ 10 687€ 4 912€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
380 400€ 131 235€ 88 652€ 86 950€ 141 311€ 69 361€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
22 564 022€ 21 417 706€ 20 731 088€ 17 258 737€ 13 289 171€ 12 930 956€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé