Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
40 300 559€ 40 512 791€ 38 201 668€ 37 661 481€ 39 850 344€ 22 031 558€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
40 989 326 € 41 357 219 € 38 298 596 € 37 970 636 € 41 588 587 € 23 207 434 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
309 954€ 332 686€ 109 639€ 44 292€ 5 974€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
37 783 286€ 37 275 318€ 36 763 808€ 35 584 658€ 33 290 557€ 15 454 067€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
671 350€ 831 927€ 93 303€ 284 924€ 1 738 244€ 1 175 875€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 596 610€ 2 695 412€ 1 176 481€ 2 014 803€ 3 642 521€ 4 957 329€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
628 126€ 221 876€ 155 365€ 41 959€ 2 911 291€ 1 620 163€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
32 670 986 € 29 406 589 € 32 223 195 € 29 789 822 € 35 590 690 € 20 713 988 € 4 442 € 1 015 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
303 447€ 338 596€ 106 448€ 43 525€ 5 389€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 522 770€ 1 198 608€ 1 388 277€ 384 999€ 304 031€ 56 670€
13
C.
Opravné položky k zásobám
29 293€ 28 098€ 0€ 1 288€ 48 531€ 370 582€
14
D.
Služby
11 446 470€ 9 982 644€ 12 965 978€ 13 510 863€ 12 603 365€ 2 877 632€ 4 376€ 600€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
874 227 € 805 262 € 694 676 € 599 709 € 509 264 € 234 602 €
16
E.1.
Mzdové náklady
671 634€ 594 582€ 487 008€ 369 976€ 350 560€ 158 901€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
26 380€ 29 380€ 29 032€ 103 459€ 25 245€ 14 237€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
145 623€ 168 539€ 168 310€ 117 037€ 124 502€ 57 613€
19
E.4.
Sociálne náklady
30 590€ 12 761€ 10 326€ 9 237€ 8 957€ 3 851€
20
F.
Dane a poplatky
22 256€ 8 030€ 5 064€ 35 732€ 26 858€ 469€ 66€ 415€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 449 530€ 15 588 596€ 16 450 328€ 14 237 306€ 16 123 198€ 11 439 895€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 458 540€ 14 696 876€ 14 589 348€ 14 367 620€ 16 138 656€ 9 275 081€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 990 990€ 891 720€ 1 860 980€ -130 314€ -15 458€ 2 164 814€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
809 251€ 1 159 007€ 386 004€ 882 744€ 2 827 981€ 4 131 613€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
4 687€ 0€ 4 002€ 2 399€ 1 600€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
209 055€ 297 748€ 222 418€ 91 257€ 3 140 473€ 1 602 525€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
8 318 340 € 11 950 630 € 6 075 401 € 8 180 814 € 5 997 897 € 2 493 446 € -4 442 € -1 015 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
25 462 610 € 26 891 985 € 22 506 047 € 21 973 199 € 22 073 459 € 13 325 058 € -4 376 € -600 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
237 € 2 € 57 € 1 € 1 € 26 129 € 41 122 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 56 € 26 129 € 41 122 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 56€ 25 991€ 41 119€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
138€ 3€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
237€ 2€ 1€ 1€ 1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 993 924 € 4 092 239 € 5 892 006 € 6 847 385 € 7 370 879 € 6 611 467 € 80 € 13 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 335 126 € 3 322 018 € 5 005 938 € 5 841 034 € 6 370 876 € 3 319 529 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 220 000€ 1 216 667€ 1 790 640€ 1 825 000€ 1 830 000€ 895 000€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 115 126€ 2 105 351€ 3 215 298€ 4 016 034€ 4 540 876€ 2 424 529€
52
O.
Kurzové straty
4 169€ 2 261€ 1 529€ 2 895€ 123€ 316€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
582 966€ 705 344€ 832 978€ 952 559€ 948 675€ 364 607€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
71 663€ 62 616€ 51 561€ 50 897€ 51 205€ 2 927 015€ 80€ 13€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 993 687 € -4 092 237 € -5 891 949 € -6 847 384 € -7 370 878 € -6 585 338 € 41 042 € -12 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
5 324 653 € 7 858 393 € 183 452 € 1 333 430 € -1 372 981 € -4 091 892 € 36 600 € -1 027 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 326 449 € 2 248 604 € -742 783 € 407 544 € 7 820 € 3 076 € 7 826 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 911 449€ 1 950 815€ 582 957€ 407 544€ 7 820€ 2 906€ 7 996€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-585 000€ 297 789€ -1 325 740€ 170€ -170€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 998 204 € 5 609 789 € 926 235 € 925 886 € -1 380 801 € -4 094 968 € 28 774 € -1 027 €