Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.11.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
700 747 € 489 896 € 433 399 € 620 059 € 684 632 € 691 082 € 535 218 € 498 076 € 499 745 € 211 501 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
41 763 € 49 377 € 77 519 € 92 694 € 116 166 € 138 817 € 88 746 € 33 736 € 30 960 € 38 057 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
41 763 € 49 377 € 77 519 € 92 694 € 116 166 € 138 817 € 88 746 € 33 736 € 30 960 € 38 057 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
41 763€ 49 377€ 77 519€ 92 694€ 116 166€ 138 817€ 88 746€ 33 736€ 30 960€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
38 057€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
653 807 € 436 231 € 348 628 € 523 566 € 563 605 € 549 793 € 443 253 € 462 821 € 457 059 € 173 444 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
378 819 € 254 667 € 182 594 € 380 733 € 438 296 € 440 712 € 331 636 € 322 213 € 414 656 € 169 443 €
035
B.I.1
Materiál
65 448€ 40 364€ 30 103€ 28 957€ 32 667€ 23 751€ 20 184€ 17 304€ 14 408€ 19 491€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
313 371€ 214 303€ 152 491€ 351 776€ 405 629€ 416 961€ 311 452€ 304 909€ 400 248€ 149 952€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
12 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
12€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
164 194 € 102 261 € 109 916 € 11 871 € 38 403 € 15 704 € 17 019 € 18 131 € 17 102 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
65 194 € 13 221 € 65 761 € 9 629 € 31 083 € 10 080 € 12 326 € 17 936 € 17 102 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
65 194€ 13 221€ 65 761€ 9 629€ 31 083€ 10 080€ 12 326€ 17 936€ 17 102€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
40€ 9 155€ 2 242€ 7 320€ 5 624€ 4 693€ 3€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
99 000€ 89 000€ 35 000€ 192€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
110 794 € 79 303 € 56 118 € 130 962 € 86 906 € 93 365 € 94 598 € 122 477 € 25 301 € 4 001 €
072
B.V.1.
Peniaze
22 393€ 19 443€ 25 024€ 27 545€ 25 079€ 18 573€ 22 959€ 47 098€ 5 266€ 3 951€
073
B.V.2.
Účty v bankách
88 401€ 59 860€ 31 094€ 103 417€ 61 827€ 74 792€ 71 639€ 75 379€ 20 035€ 50€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
5 177 € 4 288 € 7 252 € 3 799 € 4 861 € 2 472 € 3 219 € 1 519 € 11 726 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 629€ 3 855€ 2 524€ 3 913€ 2 472€ 1 659€ 11 109€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 792€ 943€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
548€ 433€ 1 275€ 948€ 1 560€ 617€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 460€ 576€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
700 747 € 489 896 € 433 399 € 620 059 € 684 632 € 691 082 € 535 218 € 498 076 € 499 745 € 211 501 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
260 987 € 218 836 € 261 146 € 259 114 € 253 088 € 226 036 € 171 318 € 100 613 € 11 310 € 3 572 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
163 337 € 153 094 € 203 614 € 196 550 € 170 536 € 115 818 € 45 669 € -43 691 € -1 428 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
163 337€ 153 094€ 247 305€ 240 241€ 214 227€ 159 509€ 89 360€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-43 691€ -43 691€ -43 691€ -43 691€ -43 691€ -43 691€ -1 428€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
42 150 € 10 242 € 2 032 € 7 064 € 27 052 € 54 718 € 70 149 € 89 304 € -42 262 € -1 428 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
439 760 € 271 060 € 172 253 € 360 945 € 431 544 € 465 046 € 363 900 € 397 463 € 488 435 € 207 929 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
26 985 € 25 453 € 39 393 € 43 881 € 43 055 € 48 785 € 24 814 € 311 € 189 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
647€ 438€ 381€ 423€ 452€ 437€ 449€ 311€ 189€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
26 338€ 25 015€ 39 012€ 43 458€ 42 603€ 48 348€ 24 365€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
357 013 € 242 821 € 130 938 € 315 147 € 387 520 € 400 417 € 337 723 € 346 456 € 387 393 € 207 729 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
308 356 € 212 969 € 107 861 € 297 293 € 370 589 € 366 538 € 290 308 € 287 402 € 378 242 € 207 729 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
308 356€ 212 969€ 107 861€ 297 293€ 370 589€ 366 538€ 290 308€ 287 402€ 378 242€ 207 729€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 351€ 1 319€ 1 319€ 1 319€ 1 319€ 1 319€ 1 318€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 469€ 3 856€ 4 708€ 3 749€ 4 580€ 3 046€ 2 447€ 2 210€ 1 984€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 849€ 2 437€ 2 890€ 2 339€ 2 448€ 1 772€ 1 225€ 1 034€ 14€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
41 159€ 23 465€ 14 128€ 10 447€ 8 584€ 27 742€ 42 424€ 54 491€ 5 835€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
180€ 94€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 855 € 2 786 € 1 922 € 1 917 € 969 € 844 € 1 363 € 696 € 853 € 200 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 855€ 2 786€ 1 922€ 1 917€ 969€ 844€ 1 363€ 696€ 853€ 200€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
51 907€ 15 000€ 50 000€ 100 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé